Uitleg n.a.v. enquete

Bij de Actie Kerkbalans begin 2009 hebben wij meningen gevraagd in een enquête. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties willen wij in deze bijdrage twee zaken uitleggen.

Afdracht aan de Protestantse Kerk Nederland.
Sinds 2004 is de afdracht aan de PKN niet meer per lid van onze gemeente, maar een percentage van de inkomsten. De inkomsten zijn onder te verdelen in de volgende bronnen:
1. Vrijwillige bijdragen van de belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar (Actie Kerkbalans).
2. Collecten.
3. Giften, erfrechtelijke verkrijgingen.
4. Rente van spaarrekeningen.
5. Verhuuropbrengsten kerkgebouw (rouw- en trouwdiensten).
In de PKN stelt de Kleine Synode elk jaar vast welk percentage van de inkomsten moet worden afgedragen. De Kleine Synode is een klein deel van de Generale Synode en regelt de personele en financiële zaken. De Generale Synode bestaat uit afgevaardigden vanuit de plaatselijke gemeenten. Deze vertegenwoordiging zorgt ervoor dat wij indirect meebeslissen over de vaststelling van het afdrachtpercentage.
Sinds de invoering van het nieuwe afdrachtsysteem in 2004 bedroeg het afdrachtpercentage 4,6 %. In 2008 is dat verlaagd naar 4,5 % en voor 2009 is het vastgesteld op 4,45 %.

Uitschrijven van leden.
Leden kunnen alleen worden uitgeschreven als zij daarvoor zélf een handtekening zetten. Leden die niet langer lid willen zijn, moeten daarvoor een uitschrijvingsformulier ondertekenen. De gemeente kan leden niet zomaar uitschrijven. Ook niet als het leden betreft die hun financiële verantwoordelijkheid niet willen of niet kunnen nemen.

T. Knoef.