Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

In de ondertitel van deze aanhef zouden we willen zetten: Kerkbalans in corona-tijd…. een dubbele uitdaging!

Het jaar 2020 stond in het teken van corona en het lijkt erop dat we in 2021 helaas nog een tijd met dit virus en de maatregelen daaromheen rekening moeten houden. Toen in maart ineens het virus toesloeg en de kerkdiensten alleen maar door mocht gaan met een handvol aanwezigen konden we gelukkig thuis niet alleen luisteren maar ook meekijken via Kerkdienstgemist.nl door de tijdelijke camera die snel was gerealiseerd. Deze mogelijkheden worden inmiddels verder uitgebreid door de komst van de nieuwe geluidsinstallatie met betere camera’s. 

Kindernevendienst en het andere kinderwerk ging maar gedeeltelijk door, afhankelijk van de strenge of minder strenge regels van de lock-down. Mooi en bemoedigend was het om te zien dat zoveel kinderen (van 12 jaar en jonger) op kerstochtend weer even in de kerk waren.

Ouderen kunnen soms al maanden niet naar de kerk. Ook niet iedereen van de ouderen heeft internet of een smartphone. Wat wordt het dan gewaardeerd als iemand gewoon opbelt, langkomt voor een kort gesprekje (aan de deur) of een bloemetje brengt. Onze pastoraal werkster Danie de Roos en de ouderlingen vervullen hierin een hele belangrijke rol voor dat deel van de gemeente.

Jongeren, ouderen, kinderen, allemaal samen zijn we kerk. We zien naar elkaar om. Samen zijn we de kerk van vandaag en de kerk van morgen.

Voor de Aktie Kerkbalans was 2020 ook een uitdaging. Bij het schrijven van dit stukje is de jaarrekening 2020 nog niet opgemaakt, maar zoals het eruit ziet lijken we helaas uit te komen op een groot tekort van ongeveer €50.000. En ook de begroting van 2021 is niet sluitend, er wordt gerekend op een tekort van ruim €25.000. Zie hiervoor het stukje verderop. We zullen de reserves die we hebben moeten aanspreken. Dit is vanzelfsprekend geen oplossing die we vaak kunnen herhalen.

We zien de inkomsten van de kerkbalans en de collectes teruglopen (mogelijk door corona en de andere manier van kerk-zijn) en er zijn ook veel extra kosten door de maatregelen die met corona samenhangen. Omdat we alles wat we als gemeente doen belangrijk vinden (van jongerenwerk tot de activiteiten voor de ouderen), hebben we samen als kerkenraad besloten voor nu deze begroting te accepteren en onze uiterste best te doen om waar mogelijk de kosten te verminderen. We zullen halverwege 2021 komen met een update van de corona-begroting en hopen dan positievere geluiden te laten horen.

Maar voor nu is de oproep: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Geef gul aan de Kerkbalans 2021 en laten we ook op deze manier samen gemeente zijn en samen de lasten dragen!

 

College van Kerkrentmeesters

Wim de Winter – voorzitter
Hankie van der Ent – penningmeester
Joel Versteeg
Henk Veerman

 

Begroting 2021

 

 

Toelichting op de begroting 2021 van de Hervormde Gemeente Delfshaven.

We noemen deze begroting een ‘corona-begroting’ aangezien het coronavirus ervoor zorgt dat kerkelijke activiteiten en inkomsten anders zijn dan andere jaren. Mocht er halverwege 2021 alsnog een ‘normale’ situatie ontstaan dan zullen we opnieuw beoordelen of de begroting hierop aangepast kan worden.

Voor de Kerkbalans 2021 is in deze begroting een bedrag opgenomen van €250.000 en voor de collectes €20.000 (bijdragen levend geld).

Baten:
Baten onroerende zaken
zijn begroot op de inkomsten in deze corona-tijd van zowel huur van panden als de verhuur van de Brug. Vooral de verhuur van de Brug aan derden is teruggelopen. De huurinkomsten van de panden zijn op dit moment stabiel.

Rentebaten en dividenden: De rente op een groot deel van het spaargeld is vrijwel nul. Door spreiding over verschillende banken proberen we een negatieve rente te voorkomen. Er zijn diverse leningen die wel rente opbrengen.

Bijdragen levend geld zijn lager begroot dan vorig jaar. We zien dat om verschillende redenen de Kerkbalans inkomsten lager zijn dan vorige jaren.
De GIVT-app wordt gelukkig goed gebruikt, alleen blijft de 2e collecte (voor kerk en eredienst) achter bij de 1e collecte (voor de diaconie). We hebben de inkomsten voor de 2e collecte voor kerk en eredienst daarom naar beneden bij moeten stellen van 22.500 naar 20.000 en de inkomsten voor kerkbalans naar beneden bijgesteld van 265.000 naar 250.000, wat gezien de huidige opbrengst van de Kerkbalans 2020 mogelijk nog te optimistisch is.

Lasten:
Lasten kerkelijke gebouwen en overige gebouwen
samen zijn hoger omdat de schoonmaak van de kerk duurder wordt. We blijven daarnaast geld opzij zetten voor een noodzakelijke renovatie van het pand naast de kerk. Deze renovatie hopen we 2021 te beginnen, op dit moment worden de vergunningen hiervoor aangevraagd omdat het een pand is onder monumentenzorg.

Pastoraat zijn de salariskosten voor een fulltime predikant en parttime kerkelijk werker. Salarisverhogingen conform de CAO zijn in de begroting meegenomen. De kosten voor gastpredikanten zijn begroot volgens de werkelijke kosten 2020, mocht er in de loop van 2021 een 2e predikant komen dan worden deze kosten wat lager. De kosten voor de 2epredikant zijn niet terug te vinden in deze begroting, die wordt uit externe fondsen gefinancierd.

Kosten kerkdiensten zijn iets lager begroot, dit komt vooral doordat er geen koffie meer wordt gedronken en omdat de liturgie en zondagsbrief niet meer worden geprint.

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen zijn bijdragen aan de landelijke kerk op basis van het aantal leden per 1 januari vorig jaar.

Salarissen en vergoedingen :  hieronder vallen de kosten van in dienst zijnde organist, kosten arbodienst en vergoedingen vrijwilligers.

Kosten beheer, administratie en archief: deze kosten zijn hoger dan de begroting 2020 omdat we inmiddels een deel van de administratie en het opmaken van de jaarrekening hebben moeten uitbesteden aan KKA. Kosten archief proberen we in 2021 wel naar beneden bij te stellen als we het archief kunnen uitzoeken en de opslag weer in eigen beheer kunnen nemen.

Resultaat: De begroting laat helaas een tekort zien van ruim €25.000. Het tekort zal vanuit de reserves van de kerk worden aangevuld.

 

 

Hoeveel moet ik dan geven?

De hoogte van je bijdrage is natuurlijk heel persoonlijk. Wij kunnen uiteraard niet in uw portemonnee kijken. In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over het geven van ‘tienden’. Wij kunnen ons voorstellen dat je naast de Kerkbalans ook nog aan andere doelen geeft en daarom geen ‘tienden’ aan de Kerkbalans. Hieronder geven wij enkele richtbedragen per gezin (door de PKN gegeven).

 

 

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Hervormde Gemeente Delfshaven is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting. Onze gemeente is in het bezit van een ANBI status. Klik hier voor meer informatie.

 

Het digitale proces

Op die webpagina kunt u digitaal uw toezegging doen voor een bijdrage en kiezen of u in termijnen of ineens wenst te betalen. De digitale toezeggingen zijn gelijk aan de papieren toezegging zoals deze in het verleden werden gebruikt en worden automatisch verwerkt in LRP. Indien u uw bijdrage ineens wenst te betalen, kan dat online op de webpagina via iDeal. Als u uw bijdrage in termijnen wenst te betalen, vragen wij u dat via de online bankieren website of app van uw bank te doen en bij de betaalopdracht aan te geven in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Het is ook mogelijk een incasso opdracht te verstrekken, maar dit verdient niet onze voorkeur omdat de incasso opdracht veel maandelijkse administratieve lasten tot gevolg heeft.

 

Waarom toezeggen?

Jaarlijks vragen we u om een toezegging te doen voor uw gift aan onze gemeente. Dit is belangrijk omdat we op deze manier sneller zicht krijgen op de ontvangsten vanuit Actie Kerkbalans 2021. De penningmeester kan op deze manier dus sneller rekening houden met de inkomsten vanuit giften bij het doen van uitgaven. Hebt u vorig jaar al een toezegging gedaan? Dan vragen wij u dat dit jaar opnieuw te doen!

 

Tot slot

Uw bijdrage voor Actie Kerkbalans 2021 kunt u overmaken naar rekeningnummer NL36 RABO 0373 7177 09. Wilt u via het toezeggingsformulier (digitaal voor leden) of via een mail naar kerkbalans.cvk.pelgrim@outlook.com laten weten hoeveel u van plan bent dit jaar bij te dragen? We kunnen hier dan bij onze uitgaven in de loop van het jaar rekening mee houden.

Voor verdere vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres kerkbalans.cvk.pelgrim@outlook.com.

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw steun!
 
Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Delfshaven

Wim de Winter – voorzitter
Hankie van der Ent – penningmeester
Joel Versteeg
Henk Veerman