Actie Kerkbalans

 

Algemene informatie

De afgelopen maanden hebben wij u via het Kompas geïnformeerd over de financiën van onze gemeente. We willen u daarover zo transparant mogelijk zijn en u zo goed mogelijk informeren. Zondag 22 januari 2017 zal de jaarlijkse 'Geefzondag' worden gehouden, waarin wij specifiek aandacht zullen vragen voor de actie Kerkbalans.

In dit artikel vindt u informatie over:

  • Het reduceren van het aantal acties per jaar waarin van u als gemeentelid een bijdrage wordt gevraagd;
  • De begroting voor 2017 met een korte toelichting van de penningmeester van het CvK. Tevens is opgenomen een infographic uit 1969 en een infographic voor 2017 om de inkomsten en uitgaven van onze gemeente toen en nu te illustreren;
  • Tien veel gestelde vragen met antwoorden over de actie Kerkbalans 2017 en de formulieren om uw bijdrage door middel van een periodieke gift te geven;
  • Het digitale proces.

 

Reductie aantal acties per jaar

Binnen onze gemeente wordt regelmatig gevraagd geld te geven voor de diverse doelen. Zo zijn er de actie Kerkbalans, Quotum/Paascollecte, de collecte Solidariteitskas, de Najaarsactie voor het Kompas en de Eindejaarscollecte. Daarnaast vragen de Thuisfrontcommissies ieder jaar een bijdrage voor onze zendingswerkers, is er in oktober een Actie Sint voor Kind, in december Diner d'Eglise en zijn er soms extra acties vanwege urgente situaties in de samenleving. Daarnaast zijn er iedere kerkdienst de gebruikelijke collectes.

Vanuit de gemeente ontvingen wij dan ook geluiden dat dit wel erg veel acties zijn. Bovendien blijken niet alle acties of de doelen van de acties bij alle gemeenteleden even goed bekend te zijn. Wij zien als kerkrentmeesters ook in dat het veel acties zijn.

In overleg met het College van Diakenen is voor dit jaar dan ook bij wijze van proef besloten om het aantal acties te beperken tot de volgende vijf:

  1. Actie Kerkbalans in januari / februari
  2. Actie voor de Diaconie in mei;
  3. Actie voor de zendingswerkers in september;
  4. Actie Sint voor Kind in oktober;
  5. In december een bijdrage voor Diner d’Eglise en de afsluiting van de Kerkbalans voor een eindejaarsgift.

Voor de actie Kerkbalans betekent dit wel dat, wanneer u gewend was om ook te geven voor Quotum/Paascollecte, collecte Solidariteitskas, Najaarsactie voor het Kompas en de Eindejaarscollecte, wij hopen dat wij op u mogen rekenen dat u uw bijdrage aan de actie Kerkbalans dit jaar verhoogt met die bedragen.

 

Begroting 2017 College van Kerkrentmeesters

Begroting 2017 (highlevel)

 

Toelichting van de penningmeester

Allereerst is de begroting 2017 voor het College van Kerkrentmeesters een financieel sturingselement om de resultaten over het betreffende boekjaar te duiden. Tevens is het een planningsinstrument om kosten te alloceren aan de verschillende kostenplaatsen. Na telling van de opbrengsten en de kosten zijn wij met de begroting voor 2017 op een verlies uitgekomen van EUR 13.228. Onderstaand een nadere toelichting van de opbrengsten en kosten.

 

Opbrengsten

De baten bestaan uit een aantal relatief kleinere posten en één grote post. Van klein naar groot. De post ‘Overige opbrengsten’ bestaat uit incidentele giften en opbrengsten uit huwelijkscollecten. Daarnaast herkennen wij al jaren een vrijwel stabiele stroom aan opbrengsten uit de kerkcollectes. Voor 2017 zijn opbrengsten uit collectes daarom begroot op €25.000.

De opbrengsten uit verhuur panden is de som van de panden die het College van Kerkrentmeesters in beheer heeft, te weten: Mathenesserlaan 470, Aelbrechtskolk 18, Cornelis Muschstraat 20, Cornelis Muschstraat 26 (garage), Aelbrechtskolk 33a, Beukelsdijk 58b.

De grootste component van de totale baten bestaat uit de opbrengsten uit actie Kerkbalans. Ten opzichte van de begroting 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters een ambitieus doel gesteld van €245.000 (in 2016: 205.000).

 

Kosten

Een nadere toelichting van de kosten voor 2017. De kosten voor de predikantsplaats, pastoraat en de organisten bestaat uit de (bruto) salarissen kosten, de sociale lasten en de reiskosten voor onze predikant, pastoraalwerker en organist. Daarnaast heeft de gemeente een vast aantal vrijwilligers die maandelijks ene kleine vergoeding voor werkzaamheden tijdens de eredienst. Deze vergoedingen worden opgenomen in de post ‘overige personeelskosten, vrijwilligers’.

De kosten voor de panden zullen voor 2017 stijgen ten opzichte van 2016. Vanwege de aanzienlijk hogere afschrijvingskosten voor het pand aan de Aelbrechtskolk 33. De afschrijvingskosten voor de overige panden blijven gelijk op basis van lineaire afschrijving.

De post ‘Overige lasten panden’ representeert de begrootte kosten voor energie, water, verzekeringen, belastingen & heffingen, internetkosten, vuilafvoer en de dotatie aan de voorziening grootonderhoud, etc.

Het gebruik van de Oude Kerk brengt ook kosten met zich mee. Jaarlijks betalen wij zo’n €30.000 voor het gebruik van onze Oude Kerk en de kerkzalen.

De PKN brengt jaarlijks kerkelijke aanslagen in rekening ten behoeve van de Solidariteitskas en het Kerkrentmeesterlijk Quotum, welke voor 2017 gezamenlijk een kostenpost van 14.900 betreffen.

De post ‘Algemene Kosten’ representeert onder andere de kosten die gemaakt worden voor het houden van de eredienst (lofprijzingsdienst, foldermateriaal, het Kompas, koffiebenodigdheden, huurkosten apparatuur, bloemengroet, Kerktelefoon, drukwerk zoals zondagsbrief/liturgie, etc.), het jeugdwerk/wijkwerk, administratiekosten, portikosten etc. Tevens is voor 2017 ook een reservering opgenomen van €20.000 voor de garantstelling van onze zuster gemeente Geloven In Spangen. Deze reservering zodat GIS als startende zelfstandige kerkelijke gemeente aanspraak kan maken op deze reservering in geval van tegen vallende resultaten.

De post rentebaten en -lasten toont een saldo van de renteopbrengsten die wij kunnen ontvangen met de opbrengsten van de verkoop van Mathenesserlaan 301a,b,c. en de rente die betaald moet worden voor de verplichtingen bij uit staan bij derden.

 

Conclusie

De actie Kerkbalans is van groot belang voor onze gemeente. Conform de begroting 2017 komt ongeveer 75% van de inkomsten van onze gemeente uit de actie Kerkbalans. Van alle personen die lid zijn van onze gemeente of die ‘meedoen’ aan Hervormde Gemeente Delfshaven en een eigen inkomen hebben, wordt een financiële bijdrage verwacht. Die bijdrage heeft geen verplicht karakter (zoals de jaarlijkse contributie bij bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen) maar het betreft een vrijwillige bijdrage. Iedereen kan kiezen of en zo ja hoeveel hij/zij aan onze gemeente financieel wil bijdragen.

De begroting voor 2017 toont opnieuw een verlies. Een eenmalig verlies zouden wij als gemeente best kunnen dragen. Een jaarlijks terugkerend verlies is op termijn onhoudbaar. Het is daarom van uiterst belang dat een ieder die deel neemt aan Delfshaven erkent dat wij als gemeente te maken hebben met jaarlijks langzaam stijgende kosten en deze met z’n allen moeten dragen.

 

Infografic 1969 Infografic 2017

Hoeveel moet ik dan geven?

De hoogte van je bijdrage is heel persoonlijk. Wij kunnen uiteraard niet in uw portemonnee kijken. In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over het geven van ‘tienden’. Wij kunnen ons voorstellen dat je naast de Kerkbalans ook nog aan andere doelen geeft en daarom geen ‘tiende’ aan de Kerkbalans. Hieronder geven wij enkele richtbedragen per gezin (door de PKN gegeven).

 

 

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Hervormde Gemeente Delfshaven is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting. Onze gemeente is in het bezit van een ANBI status. Klik hier voor meer informatie.

 

Het digitale proces

Zondag 22 januari staat de jaarlijks 'Geefzondag' gepland. In de week vóór zondag 22 januari 2017 ontvangt u vanuit het ledenregistratiesysteem (LRP) een e-mail met daarin een korte toelichting op de actie Kerkbalans 2017 en een persoonlijke link naar een webpagina van deze website. Op die webpagina kunt u digitaal uw toezegging doen voor een bijdrage en kiezen of u in termijnen of ineens wenst te betalen. De digitale toezeggingen zijn gelijk aan de papieren toezegging zoals deze in het verleden werden gebruikt en worden automatisch verwerkt in LRP. Indien u uw bijdrage ineens wenst te betalen, kan dat online op de webpagina via iDeal. Als u uw bijdrage in termijnen wenst te betalen, vragen wij u dat via de online bankieren website of app van uw bank te doen en bij de betaalopdracht aan te geven in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Het is ook mogelijk een incasso opdracht te verstrekken, maar dit verdient niet onze voorkeur omdat de incasso opdracht veel maandelijkse administratieve lasten tot gevolg heeft.


Tot slot

Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL02 FVLB 0699641969. Wilt u via het toezeggingsformulier (digitaal voor leden) of via een mail naar edward.delange@hetnet.nl laten weten hoeveel u van plan bent dit jaar bij te dragen? We kunnen hier dan bij onze uitgaven in de loop van het jaar rekening mee houden.

Voor informatie over deze actie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Edward de Lange.

(edward.delange@hetnet.nl / 06 – 83 16 30 55)