Actie Kerkbalans

 

Algemene informatie

In februari informeren wij u weer via het Kompas over de financiën van onze gemeente in 2019. We willen daarover zo transparant mogelijk zijn en u hierover zo goed mogelijk informeren. Op zondag 13 januari jl. stond de ochtenddienst van onze gemeente in het teken van geven. Deze “geefzondag” wordt gevolgd door de start van de “Actie Kerkbalans” op zondag 20 januari 2019.

In dit artikel vindt u informatie over:

 • Reductie aantal acties per jaar
 • De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2019 met een korte toelichting van onze penningmeester;
 • Tien veel gestelde vragen met antwoorden over de Actie Kerkbalans 2019;
 • Algemene informatie over het doen van een periodieke gift en standaardformuleringen voor het opnemen van
  een legaat of erfstelling in een testament. 
 • Het digitale proces.
 • Waarom toezeggen?

Mocht u na het lezen van alle informatie verder willen praten of opmerkingen of aanbevelingen hebben, neem dan gerust contact op met een van de ouderling-kerkrentmeesters:

 • Wim de Winter
 • Jan Pieter Vos
 • Hankie van der Ent
 • Jan Blokland
 • Youri Gerverdinck

 

Reductie aantal acties per jaar

Binnen onze gemeente wordt regelmatig gevraagd geld te geven voor de diverse doelen. Zo zijn er de Actie Kerkbalans, Quotum/Paascollecte, de collecte Solidariteitskas, de Najaarsactie voor het Kompas en de Eindejaarscollecte. Daarnaast vragen de Thuisfrontcommissies ieder jaar een bijdrage voor onze zendingswerkers, is er in oktober een Actie Sint voor Kind, in december Diner d'Eglise en zijn er soms extra acties vanwege urgente situaties in de samenleving. Daarnaast zijn er iedere kerkdienst de gebruikelijke collectes.

Vanuit de gemeente ontvingen wij dan ook geluiden dat dit wel erg veel acties zijn. Bovendien blijken niet alle acties of de doelen van de acties bij alle gemeenteleden even goed bekend te zijn. Wij zien als kerkrentmeesters ook in dat het veel acties zijn.

In overleg met het College van Diakenen is vorig jaar dan ook besloten om het aantal acties te beperken tot de volgende vijf:

 1. Actie Kerkbalans in januari / februari
 2. Actie voor de Diaconie in mei;
 3. Actie voor de zendingswerkers in september;
 4. Actie Sint voor Kind in oktober;
 5. In december een bijdrage voor Diner d’Eglise en de afsluiting van de Kerkbalans voor een eindejaarsgift.

Voor de Actie Kerkbalans betekent dit wel dat, wanneer u gewend was om ook te geven voor Quotum/Paascollecte, collecte Solidariteitskas, Najaarsactie voor het Kompas en de Eindejaarscollecte, wij hopen dat wij op u mogen rekenen dat u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans dit jaar verhoogt met die bedragen.

 

Begroting 2019

 

Toelichting van de penningmeester

Allereerst is de begroting 2019 voor het College van Kerkrentmeesters een financieel sturingselement om de resultaten over het betreffende boekjaar te duiden. Daarnaast wordt de begroting gebruikt als planningsinstrument om kosten te alloceren aan de verschillende kostenplaatsen. Na telling van de opbrengsten en de kosten zijn wij met de begroting voor 2019 op een verlies uitgekomen van € 10.001,-. Hieronder vindt u een nadere toelichting van de opbrengsten en kosten.

 

Opbrengsten

De baten bestaan uit een aantal relatief kleinere posten en één grote post. Van klein naar groot. We herkennen al jaren een vrijwel stabiele stroom aan opbrengsten uit de kerkcollectes. Voor 2019 zijn de opbrengsten uit collectes
daarom begroot op € 21.900. 

De opbrengsten uit verhuur panden is de som van de panden die het College van Kerkrentmeesters in beheer heeft, te weten: Mathenesserlaan 470, Aelbrechtskolk 18, Cornelis Muschstraat 20, Cornelis Muschstraat 26 (garage), Aelbrechtskolk 33a en Beukelsdijk 58b.


De grootste component van de totale baten bestaat uit de opbrengsten uit de Actie Kerkbalans. Ten opzichte van de begroting 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters wederom een ambitieus doel gesteld van € 260.000 (in 2017: € 245.000, in 2018: € 255.000).

 

Kosten

Een nadere toelichting van de kosten voor 2019. In de post ‘Inzet Predikanten en Gastpredikanten’ zijn de kosten opgenomen voor predikantsplaats. Dit betreffen de kosten voor onze eigen predikant en de kosten die we maken voor de gastpredikanten. De post ‘Salarissen’ bestaat uit de kosten en vergoedingen voor de pastoraal werker en de vaste organist. Hierin zitten onder andere kosten voor (bruto) salarissen, de sociale lasten en de reiskosten (ook voor onze predikant), pastoraal werker en organist. Daarnaast heeft de gemeente een vast aantal vrijwilligers die maandelijks een kleine vergoeding ontvangen voor werkzaamheden tijdens de eredienst.

Het gebruik van de Pelgrimvaderskerk brengt ook kosten met zich mee. Jaarlijks betalen wij zo’n € 30.000,- voor het gebruik
van onze Oude Kerk en de kerkzalen. Daarnaast heeft onze gemeente ook een aantal panden in de verhuur. Naast het feit dat deze panden geld voor de gemeente opleveren in de vorm van huur, zijn er ook kosten aan verbonden. Dit wordt zichtbaar op de post ‘gebouwen'. Onder deze post vallen onder andere de kosten voor energie, water, verzekeringen, belastingen & heffingen, internetkosten, vuilafvoer, etc. daarnaast moet op regelmatige basis onderhoud gepleegd worden aan onze panden om ze verhuurbaar te houden voor onze huurders. De kosten voor (het beheer en onderhoud) van deze panden zullen voor 2019 ongeveer gelijk blijven ten opzichte van 2018. Zowel voor onderhoud als beheertaken zal komend jaar niet veel veranderen. De afschrijvingskosten zullen voor 2019 stijgen ten opzichte van 2018. Dit heeft te maken met (groot) onderhoud aan Mathenesserlaan 470. 

De post ‘Administratie & Beheer’ representeert de kosten die begroot zijn voor portikosten, licentiekosten software, salarisadministratie, hosting website, etc. Jaarlijks worden we als gemeente door landelijke kerk aangeslagen voor het Kerkrentmeesterlijk Quotum en de Solidariteitskas. 

De post ‘Voorzieningen’ betreft de ‘spaarpot’ die we jaarlijks opbouwen voor grootonderhoud. De dotatie aan de voorzieningen voor 2019 blijft gelijk aan die van 2018. Wij hebben geen noodzaak deze post te wijzigen voor 2019. 

De post ‘Kerkdiensten’ is opgenomen voor de kosten die gemoeid zijn met het houden van de erediensten iedere zondag. Deze post bestaat bijvoorbeeld uit kosten voor de koffie en thee na afloop van de dienst, de kindernevendienst, de broodjes voor de middagdienst, het Kompas, drukwerk voor de Zondagsbrief en de liturgieën, huur geluidsapperatuur voor speciale diensten, kosten voor kerkdienstgemist.nl, de bloemengroet, kosten voor de vrijwilligers, gastorganisten en ga zo maar door. 

De post ‘Rentebaten en -lasten’ toont het saldo van de renteopbrengsten verkregen uit verstrekte leningen en rentekosten die wij betalen.

 

Conclusie

De Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze gemeente. Conform de begroting 2019 bestaat meer dan driekwart van onze inkomsten uit de Actie Kerkbalans. Van alle personen die lid zijn van onze gemeente of die ‘meedoen’ aan Hervormde Gemeente Delfshaven en een eigen inkomen hebben, wordt daarom een financiële bijdrage verwacht. Die bijdrage heeft geen verplicht karakter (zoals de jaarlijkse contributie van bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen) maar het betreft een vrijwillige bijdrage. Iedereen kan kiezen of, en zo ja, hoeveel hij/zij aan onze gemeente financieel wilt bijdragen. De begroting voor 2019 toont opnieuw een verlies.

Een eenmalig verlies zouden wij als gemeente nog wel kunnen dragen. Een jaarlijks terugkerend verlies is op termijn onhoudbaar. Het is daarom van groot belang dat een ieder die deelneemt aan Hervormde Gemeente Delfshaven erkent dat wij als gemeente te maken hebben met jaarlijks langzaam stijgende kosten en dat wij die met elkaar moeten dragen.

 

Hoeveel moet ik dan geven?

De hoogte van je bijdrage is natuurlijk heel persoonlijk. Wij kunnen uiteraard niet in uw portemonnee kijken. In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over het geven van ‘tienden’. Wij kunnen ons voorstellen dat je naast de Kerkbalans ook nog aan andere doelen geeft en daarom geen ‘tienden’ aan de Kerkbalans. Hieronder geven wij enkele richtbedragen per gezin (door de PKN gegeven).

 

 

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Hervormde Gemeente Delfshaven is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting. Onze gemeente is in het bezit van een ANBI status. Klik hier voor meer informatie.

 

Het digitale proces

Op zondag 13 januari jl. stond de ochtenddienst van onze gemeente in het teken van geven. Deze “geefzondag” wordt gevolgd door de start van de “Actie Kerkbalans” op zondag 20 januari 2019. In de week na zondag 20 januari 2019 ontvangt u vanuit het ledenregistratiesysteem (LRP) een e-mail met daarin een korte toelichting op de Actie Kerkbalans 2019 en een persoonlijke link naar een webpagina van deze website. Op die webpagina kunt u digitaal uw toezegging doen voor een bijdrage en kiezen of u in termijnen of ineens wenst te betalen. De digitale toezeggingen zijn gelijk aan de papieren toezegging zoals deze in het verleden werden gebruikt en worden automatisch verwerkt in LRP. Indien u uw bijdrage ineens wenst te betalen, kan dat online op de webpagina via iDeal. Als u uw bijdrage in termijnen wenst te betalen, vragen wij u dat via de online bankieren website of app van uw bank te doen en bij de betaalopdracht aan te geven in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Het is ook mogelijk een incasso opdracht te verstrekken, maar dit verdient niet onze voorkeur omdat de incasso opdracht veel maandelijkse administratieve lasten tot gevolg heeft.

 

Waarom toezeggen?

Jaarlijks vragen we u om een toezegging te doen voor uw gift aan onze gemeente. Dit is belangrijk omdat we op deze manier sneller zicht krijgen op de ontvangsten vanuit Actie Kerkbalans 2019. De penningmeester kan op deze manier dus sneller rekening houden met de inkomsten vanuit giften bij het doen van uitgaven. Hebt u vorig jaar al een toezegging gedaan? Dan vragen wij u dat dit jaar opnieuw te doen!

 

Tot slot

Uw bijdrage voor Actie Kerkbalans 2019 kunt u overmaken naar rekeningnummer NL36 RABO 0373 7177 09. Wilt u via het toezeggingsformulier (digitaal voor leden) of via een mail naar kerkbalans.cvk.pelgrim@outlook.com laten weten hoeveel u van plan bent dit jaar bij te dragen? We kunnen hier dan bij onze uitgaven in de loop van het jaar rekening mee houden.

Voor verdere vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres kerkbalans.cvk.pelgrim@outlook.com.

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw steun!
 
Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Wim de Winter

Jan Pieter Vos

Hankie van der Ent

Jan Blokland

Youri Gerverdinck