Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 23-07-2018 om 16:27

SKG Collect Algemene - en Gebruikersvoorwaarden

1 Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Overeenkomst
De Abonneeovereenkomst tussen de kerkelijke gemeente en Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) inzake het gebruik van SKG Collect.

SKG
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is de financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.

Betaalgroep
Betaalgroep verzorgt de operationele werkzaamheden van SKG Collect en SKG fungeert als servicedesk voor de Abonnees.

SKG-Collect
SKG-Collect is een SKG product, gezamenlijk ontwikkeld door Betaalgroep B.V. en SKG, waarvan Betaalgroep B.V. de intellectuele eigendomsrechten bezit. Met SKG Collect wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken diverse opdrachten van Kerkleden / Betrokkenen van de Abonnee.

Abonnee
De kerkelijke gemeente die voor het gebruik van SKG Collect een Abonneeovereenkomst heeft afgesloten met SKG.

Kerkleden / Betrokkenen
Kerkleden of Betrokkenen van de Abonnee die producten en / of diensten met behulp van de Webshop bij de Abonnee afnemen.

Webshop
Een webwinkel met de dienst “SKG Collect” waarmee onder andere online betaaltransacties via iDEAL worden verwerkt.

Financiële Instelling
De op de Webshop aangesloten bank.

Transactie
Op de website van de Abonnee gegeven opdracht van een kerklid of betrokkene tot betaling van producten en/of diensten van Abonnee, welke met behulp van de Webshop ter financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen

 

2.Webshop

2.1 Met SKG Collect, wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken van o.a. online betalingen van Kerkleden / Betrokkenen via de website van de Gemeente. Na ondertekening van de Abonneeovereenkomst wordt de Gemeente software ter beschikking gesteld waarmee:
- Kerkleden / Betrokkenen van de Gemeente transacties kunnen verrichten op de website van de Gemeente;
- Transacties ter verwerking worden aangeboden aan Financiële Instellingen en het resultaat realtime elektronisch wordt teruggemeld aan de Gemeente;
- De Gemeente kan met behulp van een gebruikerscode en een password, op afgeschermde pagina’s de rapportage van transacties raadplegen;

2.2 Met SKG-Collect wordt de Gemeente middels de Overeenkomst een exclusieve gebruikslicentie op de Webshop verleend.

 

3.Geheimhouding

SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot geheimhouding met betrekking tot de informatie. inzake de transacties welke voor de Gemeente worden aangeboden. Zie onze privacy verklaring SKG Collect.

 

4.Service en beveiliging

4.1 Inzake SKG-Collect wordt een gemiddelde beschikbaarheid van de Webshop van 99% gegarandeerd, onder voorwaarde dat de services van internet- en Telecom aanbieders van SKG-Collect volledig beschikbaar zijn.

4.2 SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich tot beveiliging van de Webshop tegen inbreuk van derden en computervirussen.

 

5.Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 SKG en Betaalgroep B.V. zijn uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst jegens de Gemeente te wijten is aan opzet of bewuste schuld of door eerstgenoemde partijen afgegeven garantie voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en gemaximeerd tot het bedrag van de transactie en het honorarium dat eerstgenoemde partijen hebben gedeclareerd en ontvangen voor haar werkzaamheden gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval.
5.2 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, uit welken hoofde ook, is hiervan nadrukkelijk uitgesloten.
5.3 De Gemeente vrijwaart SKG en Betaalgroep B.V. voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik, misbruik en/of het niet of niet juist functioneren van de Webshop.
5.4 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit verzuim of handeling van de Financiële instellingen.
5.5 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor de door de Gemeente middels haar website aangeboden producten en diensten .
5.6 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor “het privacybeleid van de Gemeente” inzake de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten.
5.7 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en verplichtingen van de Gemeente aan Financiële Instellingen. Hiertoe behoren, maar is niet beperkt tot: provisies, licenties, chargebacks, aansluitkosten en onterechte incasso’s welke direct door de bank verrekend worden. SKG zal, na te zijn belast door Betaalgroep B.V., op haar beurt dit verrekenen met de Gemeente.

Optie opnemen als gemeente:

5.1-2 Gemeente is uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst jegens de Klant te te wijten is aan opzet of bewuste schuld of door eerstgenoemde partij afgegeven garantie voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en gemaximeerd tot het bedrag van de transactie en het honorarium dat eerstgenoemde partij heeft gedeclareerd en ontvangen voor haar werkzaamheden gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval.
5.4-1 Gemeente is nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit verzuim of handeling van de Financiële instellingen.


6.Toepasselijk recht

6.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.