Disclaimer

Ingangsdatum 17-02-2021 om 11:06

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ('Disclaimer') zijn van toepassing op deze internetsite van onze gemeente. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel de gemeente tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, wordt expliciet noch impliciet enige garantie gegeven dat via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer hyperlinks naar internetsites van derden worden weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

De gemeente, of de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail of het e-mailformulier op deze website naar ons stuurt, kunnen onveilig zijn. Derhalve wordt afgeraden vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

De gemeente en/of haar medewerkers, leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriƫle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gemeente of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van de gemeente.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De gemeente behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.