Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 07-09-2022 om 21:56

SKG Collect Algemene - en Gebruikersvoorwaarden

1 Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Overeenkomst

De Abonneeovereenkomst tussen de Hervormde Gemeente Waddinxveen (HGWaddinxveen) en Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) inzake het gebruik van SKG Collect.

SKG

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is de financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.

Betaalgroep

Betaalgroep verzorgt de operationele werkzaamheden van SKG Collect en SKG fungeert als servicedesk voor de Abonnees.

SKG-Collect

SKG-Collect is een SKG product, gezamenlijk ontwikkeld door Betaalgroep B.V. en SKG, waarvan Betaalgroep B.V. de intellectuele eigendomsrechten bezit. Met SKG Collect wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken diverse opdrachten van Kerkleden / Betrokkenen van de Abonnee.

Abonnee

De kerkelijke gemeente HGWaddinxveen die voor het gebruik van SKG Collect een Abonneeovereenkomst heeft afgesloten met SKG.

Kerkleden / Betrokkenen

Kerkleden of Betrokkenen van de Abonnee die producten en / of diensten met behulp van de Webshop bij de Abonnee afnemen.

Webshop

Een webwinkel met de dienst “SKG Collect” waarmee onder andere online betaaltransacties via iDEAL worden verwerkt.

Financiële Instelling

De op de Webshop aangesloten bank.

Transactie

Op de website van de Abonnee gegeven opdracht van een kerklid of betrokkene tot betaling van producten en/of diensten van Abonnee, welke met behulp van de Webshop ter financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen

2.Webshop

2.1 Met SKG Collect, wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken van o.a. online betalingen van Kerkleden / Betrokkenen via de website van de Abonnee. Na ondertekening van de Abonneeovereenkomst wordt de Abonnee software ter beschikking gesteld waarmee:

  • Kerkleden / Betrokkenen van de Abonnee transacties kunnen verrichten op de website van de Abonnee;
  • Transacties ter verwerking worden aangeboden aan Financiële Instellingen en het resultaat realtime elektronisch wordt teruggemeld aan Abonnee;
  • De Abonnee kan met behulp van een gebruikerscode en een password, op afgeschermde pagina’s de rapportage van transacties raadplegen;

2.2 Met SKG-Collect wordt de Abonnee middels de Overeenkomst een exclusieve gebruikslicentie op de Webshop verleend.

3.Tarieven en betaling

3.1 SKG is gerechtigd de tarieven aan te passen met een aankondigingstermijn van één kalendermaand

4.Geheimhouding

SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot geheimhouding met betrekking tot de informatie. inzake de transacties welke voor Abonnee worden aangeboden. Zie onze privacy verklaring SKG Collect.

5.Service en beveiliging

5.1 Inzake SKG-Collect wordt een gemiddelde beschikbaarheid van de Webshop van 99% gegarandeerd, onder voorwaarde dat de services van internet- en Telecom aanbieders van SKG-Collect volledig beschikbaar zijn.

5.2 SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich tot beveiliging van de Webshop tegen inbreuk van derden en computervirussen.

6.Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 SKG en Betaalgroep B.V. zijn uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst jegens de Abonnee te wijten is aan opzet of bewuste schuld of door eerstgenoemde partijen afgegeven garantie voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en gemaximeerd tot het bedrag van de transactie en het honorarium dat eerstgenoemde partijen hebben gedeclareerd en ontvangen voor haar werkzaamheden gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval.

6.2 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, uit welken hoofde ook, is hiervan nadrukkelijk uitgesloten.

6.3 De Abonnee vrijwaart SKG en Betaalgroep B.V. voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik, misbruik en/of het niet of niet juist functioneren van de Webshop.

6.4 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit verzuim of handeling van de Financiële instellingen.

6.5 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor de door de Abonnee middels haar website aangeboden producten en diensten .

6.6 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor “het privacybeleid van Abonnee” inzake de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten.

6.7 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en verplichtingen van de Abonnee aan Financiële Instellingen. Hiertoe behoren, maar is niet beperkt tot:

provisies, licenties, chargebacks, aansluitkosten en onterechte incasso’s welke direct door de bank verrekend worden. SKG zal, na te zijn belast door Betaalgroep B.V., op haar beurt dit verrekenen met de Abonnee.

7.Toepasselijk recht

7.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.