U kunt uw collectebijdrage overmaken op onderstaande rekening

NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke Activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.

U kunt ook via iDeal betalen. Zie het bericht op de datum van de collectes. De doelen staan "open" voor giften van donderdag t/m woensdag rondom de betreffende zondag.

Vrg. Prot. Gem. Bonaire 22 05 22

Actie(s):

Diaconale collecte: Ouderenzorg Verenigde Protestantse Gemeente  Bonaire (VPGB)

Sinds 2011 ontvangen de kerken op de Antillen geen financiële steun van de overheid, zodat zij op eigen benen moeten staan en dus afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen en giften van de bepaald niet kapitaalkrachtige gemeenteleden. Op initiatief van onder meer ons gemeentelid Guido Wiersma, is daarom opgericht de Stichting Vrienden van de VPGB met als doel (im)materiële steunverlening. Immateriële hulp onder meer in de vorm van het aanzoeken van predikanten die bereid zijn zonder honorarium te werken. Financiële ondersteuning voor het opknappen van de kerkgebouwen, die daar dringend aan toe zijn.

Bonaire is de armste gemeente van Nederland. Met name onder ouderen is er nogal wat armoede. De AOW op Bonaire is immers  veel lager dan hier te lande, terwijl de kosten van levensonderhoud op hetzelfde niveau of zelfs hoger zijn. Daarom deelt  de diaconie van de VPGB voedselpakketten uit aan de ouderen.

De  voor de voedselhulp benodigde gelden moeten geheel worden bijeengebracht via giften, omdat de VPGB nauwelijks in staat is de lopende zaken te bekostigen.

Uw financiële steun is daarom zeer nodig.

Er zijn twee manieren waarop U Uw bijdrage kunt leveren:

  1. U kunt Uw gave storten op: NL34RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding: Collecte en datum(s)
  2. U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via skgcollect.nl/97 De link naar deze iDealbetaling is te vinden op onze website www.pkn-wassenaar.nl
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode 19-05-2022 t/m 24-05-2022