De fiscus betaalt mee om onze Protestantse gemeente te ondersteunen!!!!

 

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt nu kiezen of u de gift via een schriftelijke overeenkomst met de Protestantse gemeente Den Helder vastlegt of dit doet via de notaris. (Hieraan zijn wel kosten verbonden)

In beide gevallen is uw schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Dat is aantrekkelijk voor u, en voor uw kerk. Want als u zou besluiten om uw netto bijdrage niet te verhogen (voordelig voor u) maar wel besluit het belastingvoordeel aan de kerk te laten toevallen, dan is dat voor de kerk een enorme opsteker!

Voor u het gemak, voor ons de zekerheid

Voor uw Protestantse gemeente is het aantrekkelijk als u ons met een periodieke schenking steunt. Wij weten dan dat we gedurende een aantal jaren op uw steun kunnen rekenen. Daarom verzorgen wij graag de opmaak van de overeenkomst tussen u en de Protestantse gemeente. De overeenkomst kunt u gebruiken voor uw belasting-aangifte om het belastingvoordeel te ontvangen.

Voor info:

- kerkelijk bureau, tel.: 620800 (wo);

- via e-mail: pgdh-fin@pkndenhelder.nl;

- www.pkndenhelder.nl (website van de Protestantse gemeente Den Helder).

 Het college van kerkrentmeesters zou graag zien dat de betaling middels automatische incasso plaats vindt.

Mag u uw gift aftrekken?

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse gemeente Den Helder die in de schriftelijke overeenkomst (of notariële akte) wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Let op!

 • Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
 • Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En als dit nu een schuld geworden is waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.
 • Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Periodieke gift in geld

 • Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de Protestantse gemeente Den Helder.  Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

 Betalingsvolmacht

 • Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Protestantse gemeente Den Helder wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier laat invullen door kerkelijk bureau, of zelf  invult, en deze naar het Kerkelijk bureau verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Let op!

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen

RSIN invullen

 • De Protestantse gemeente Den Helder, die als ANBI is aangewezen, hebben de beschikking over een uniek nummer: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).(het oude fiscaal nummer)  Op de formulieren moet de Protestantse gemeente Den Helder dit individuele RSIN invullen.

Wanneer stopt de schenking?

De verplichting tot uitkering eindigt na tijdsverloop of door het eerder overlijden van de schenker. Deze gaat dus niet over op erfgenamen. Daarom wordt deze manier van schenken ook wel een 'lijfrenteschenking' genoemd. Dat wil zeggen gebonden aan het ‘lijf’ ofwel het ‘leven’ van de schenker.

Daarnaast kan de verplichting beëindigd worden zonder verrekening of terugbetaling bij arbeidsongeschiktheid van de schenker of faillissement van de instelling respectievelijk het vervallen van de ANBI beschikking. Indien u voor onbepaalde tijd schenkt, eindigt de verplichting in beginsel pas bij overlijden. Wel heeft u het recht om de schenking na verloop van vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen.

 De voordelen van een notariële schenking op een rij

• U kunt de instelling meer schenken zonder dat het u meer kost dankzij het belastingvoordeel.

• Ook bedragen die kleiner zijn dan 1% van uw jaarinkomen zijn fiscaal aftrekbaar.

• De fiscus betaalt tussen de 16% tot 52% mee aan uw schenking.

• De instelling is voor een periode van minimaal vijf jaar verzekerd van uw steun..

 Een rekenvoorbeeld
Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-. U wilt netto € 200,- schenken. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u een notariële akte laat opstellen.

  zonder akte met akte
Uw jaarlijkse schenking aan de kerk: € 200,- € 345,-
Teruggave belasting: € 0,- € 145,-
Uw netto schenking: € 200,- € 200,-

Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 200,-, maar in het geval van een schenking met akte kan er maar liefst € 345,- naar onze protestantse Gemeente, omdat u in dit geval € 145,- terugontvangt van de Belastingdienst.

Share |