Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 12-12-2023 om 13:41

AVG Voorbeeld Algemene Voorwaarden Gemeente

SKG Collect Algemene - en Gebruikersvoorwaarden

1 Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Overeenkomst

De Abonneeovereenkomst tussen de kerkelijke gemeente en Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) inzake het gebruik van SKG Collect.

SKG

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is de financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.

Betaalgroep

Betaalgroep verzorgt de operationele werkzaamheden van SKG Collect en SKG fungeert als servicedesk voor de Abonnees.

SKG-Collect

SKG-Collect is een SKG product, gezamenlijk ontwikkeld door Betaalgroep B.V. en SKG, waarvan Betaalgroep B.V. de intellectuele eigendomsrechten bezit. Met SKG Collect wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken diverse opdrachten van Kerkleden / Betrokkenen van de Abonnee.

Abonnee

De kerkelijke gemeente die voor het gebruik van SKG Collect een Abonneeovereenkomst heeft afgesloten met SKG.

Kerkleden / Betrokkenen

Kerkleden of Betrokkenen van de Abonnee die producten en / of diensten met behulp van de Webshop bij de Abonnee afnemen.

Webshop

Een webwinkel met de dienst “SKG Collect” waarmee onder andere online betaaltransacties via iDEAL worden verwerkt.

Financiële Instelling

De op de Webshop aangesloten bank.

Transactie

Op de website van de Abonnee gegeven opdracht van een kerklid of betrokkene tot betaling van producten en/of diensten van Abonnee, welke met behulp van de Webshop ter financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen

2.Webshop

2.1 Met SKG Collect, wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken van o.a. online betalingen van Kerkleden / Betrokkenen via de website van de Abonnee. Na ondertekening van de Abonneeovereenkomst wordt de Abonnee software ter beschikking gesteld waarmee:

  • Kerkleden / Betrokkenen van de Abonnee transacties kunnen verrichten op de website van de Abonnee;
  • Transacties ter verwerking worden aangeboden aan Financiële Instellingen en het resultaat realtime elektronisch wordt teruggemeld aan Abonnee;
  • De Abonnee kan met behulp van een gebruikerscode en een password, op afgeschermde pagina’s de rapportage van transacties raadplegen;

2.2 Met SKG-Collect wordt de Abonnee middels de Overeenkomst een exclusieve gebruikslicentie op de Webshop verleend.

3.Tarieven en betaling

3.1 SKG is gerechtigd de tarieven aan te passen met een aankondigingstermijn van één kalendermaand

3.2 Facturatie van de eventuele aansluitkosten geschiedt het eerst volgende kwartaal na ondertekening van de overeenkomst

3.3 Facturatie van de maandelijkse abonnementskosten geschiedt per kwartaal, 1 kwartaal vooruit.

3.4 Facturatie van de transacties geschiedt per maand achteraf .

3.5 Betaling van de in 3.2, 3.3, 3.4 genoemde punten geschiedt middels automatische incasso, waarbij eventueel reeds ingehouden kosten worden verrekend.

3.6 Deblokkeren van een geblokkeerde aansluiting kan plaatsvinden nadat Abonnee alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.7 Over niet afgeschreven en/of te laat betaalde vorderingen zal Abonnee de wettelijke incassokosten en voorts rentekosten verschuldigd zijn.

4.Geheimhouding

SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot geheimhouding met betrekking tot de informatie. inzake de transacties welke voor Abonnee worden aangeboden. Zie onze privacy verklaring SKG Collect.

5.Service en beveiliging

5.1 Inzake SKG-Collect wordt een gemiddelde beschikbaarheid van de Webshop van 99% gegarandeerd, onder voorwaarde dat de services van internet- en Telecom aanbieders van SKG-Collect volledig beschikbaar zijn.

5.2 SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich tot beveiliging van de Webshop tegen inbreuk van derden en computervirussen.

6.Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 SKG en Betaalgroep B.V. zijn uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst jegens de Abonnee te wijten is aan opzet of bewuste schuld of door eerstgenoemde partijen afgegeven garantie voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en gemaximeerd tot het bedrag van de transactie en het honorarium dat eerstgenoemde partijen hebben gedeclareerd en ontvangen voor haar werkzaamheden gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval.

6.2 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, uit welken hoofde ook, is hiervan nadrukkelijk uitgesloten.

6.3 De Abonnee vrijwaart SKG en Betaalgroep B.V. voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik, misbruik en/of het niet of niet juist functioneren van de Webshop.

6.4 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit verzuim of handeling van de Financiële instellingen.

6.5 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor de door de Abonnee middels haar website aangeboden producten en diensten .

6.6 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor “het privacybeleid van Abonnee” inzake de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten.

6.7 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en verplichtingen van de Abonnee aan Financiële Instellingen. Hiertoe behoren, maar is niet beperkt tot:

provisies, licenties, chargebacks, aansluitkosten en onterechte incasso’s welke direct door de bank verrekend worden. SKG zal, na te zijn belast door Betaalgroep B.V., op haar beurt dit verrekenen met de Abonnee.

7.Duur en verlenging van de Overeenkomst

7.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en wordt aangegaan voor minimaal één kalenderkwartaal.

7.2 Daarbij geldt dat overeenkomsten getekend in het lopende kalenderkwartaal doorloopt tot en met het daaropvolgende kalenderkwartaal.

7.3 De Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode van één kalenderkwartaal.

8.Beëindiging Overeenkomst

8.1 Partijen in deze overeenkomst zijn gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen uiterlijk één maand voor het verstrijken van het kalenderkwartaal.

8.2 SKG is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van:

  • Faillissement, aanvraag van surseance van betaling, onder curatelenstelling van de rechtspersoon, hierna te noemen de Abonnee, een onder bewindstelling van het vermogen van de Abonnee, een wettelijke schuldsanering van de Abonnee of ontbinding van de Abonnee.
  • Misbruik van de Webshop door de Abonnee. Hieronder wordt het gebruik van de Webshop verstaan voor:
  • verkoop/betaling van illegale goederen en/of diensten waarvan de verkoop in land van herkomst en/of land van aanbieding onwettig is;
  • verkoop/betaling van niet bestaande producten of van producten die Abonnee met opzet niet gaat leveren;
  • bezigheden die op grond van wettelijke bepaling zijn verboden;
  • Abonnee in gebreke is inzake zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst

8.3 Beëindiging van de Overeenkomst op grond van het in het vorig lid van artikel geschiedt op vordering van niet betaalde rekeningen vermeerderd met gemaakte kosten, en zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

9.Toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.