Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 06-05-2021 om 21:41

SKG Collect Algemene - en Gebruikersvoorwaarden 

1 Definities 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Overeenkomst 
De Abonneeovereenkomst tussen de kerkelijke gemeente en Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) inzake het gebruik van SKG Collect. 

SKG 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is de financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. 

Betaalgroep 
Betaalgroep verzorgt de operationele werkzaamheden van SKG Collect en SKG fungeert als servicedesk voor de Abonnees. 

SKG-Collect 
SKG-Collect is een SKG product, gezamenlijk ontwikkeld door Betaalgroep B.V. en SKG, waarvan Betaalgroep B.V. de intellectuele eigendomsrechten bezit. Met SKG Collect wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken diverse opdrachten van Kerkleden / Betrokkenen van de Abonnee. 

Abonnee 
De kerkelijke gemeente die voor het gebruik van SKG Collect een Abonneeovereenkomst heeft afgesloten met SKG. 

Kerkleden / Betrokkenen 
Kerkleden of Betrokkenen van de Abonnee die producten en / of diensten met behulp van de Webshop bij de Abonnee afnemen. 

Webshop 
Een webwinkel met de dienst “SKG Collect” waarmee onder andere online betaaltransacties via iDEAL worden verwerkt. 

Financiële Instelling 
De op de Webshop aangesloten bank. 

Transactie 
Op de website van de Abonnee gegeven opdracht van een kerklid of betrokkene tot betaling van producten en/of diensten van Abonnee, welke met behulp van de Webshop ter financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen 

2.Webshop 

2.1 Met SKG Collect, wordt een dienst geleverd ten behoeve van het verwerken van o.a. online betalingen van Kerkleden / Betrokkenen via de website van de Gemeente. Na ondertekening van de Abonneeovereenkomst wordt de Gemeente software ter beschikking gesteld waarmee: 
- Kerkleden / Betrokkenen van de Gemeente transacties kunnen verrichten op de website van de Gemeente; 
- Transacties ter verwerking worden aangeboden aan Financiële Instellingen en het resultaat realtime elektronisch wordt teruggemeld aan de Gemeente; 
- De Gemeente kan met behulp van een gebruikerscode en een password, op afgeschermde pagina’s de rapportage van transacties raadplegen; 

2.2 Met SKG-Collect wordt de Gemeente middels de Overeenkomst een exclusieve gebruikslicentie op de Webshop verleend. 

 

3.Geheimhouding 

SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot geheimhouding met betrekking tot de informatie. inzake de transacties welke voor de Gemeente worden aangeboden. Zie onze privacy verklaring SKG Collect. 

 

4.Service en beveiliging 

4.1 Inzake SKG-Collect wordt een gemiddelde beschikbaarheid van de Webshop van 99% gegarandeerd, onder voorwaarde dat de services van internet- en Telecom aanbieders van SKG-Collect volledig beschikbaar zijn. 

4.2 SKG en Betaalgroep B.V. verplichten zich tot beveiliging van de Webshop tegen inbreuk van derden en computervirussen. 

 

5.Aansprakelijkheid en vrijwaring 
5.1 SKG en Betaalgroep B.V. zijn uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst jegens de Gemeente te wijten is aan opzet of bewuste schuld of door eerstgenoemde partijen afgegeven garantie voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en gemaximeerd tot het bedrag van de transactie en het honorarium dat eerstgenoemde partijen hebben gedeclareerd en ontvangen voor haar werkzaamheden gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval. 
5.1-2 Gemeente is uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst jegens de Klant te te wijten is aan opzet of bewuste schuld of door eerstgenoemde partij afgegeven garantie voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en gemaximeerd tot het bedrag van de transactie en het honorarium dat eerstgenoemde partij heeft gedeclareerd en ontvangen voor haar werkzaamheden gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval. 
5.2 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, uit welken hoofde ook, is hiervan nadrukkelijk uitgesloten. 
5.3 De Gemeente vrijwaart SKG en Betaalgroep B.V. voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik, misbruik en/of het niet of niet juist functioneren van de Webshop. 
5.4 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit verzuim of handeling van de Financiële instellingen. 
5.4-1 Gemeente is nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit verzuim of handeling van de Financiële instellingen. 
5.5 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor de door de Gemeente middels haar website aangeboden producten en diensten . 
5.6 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor “het privacybeleid van de Gemeente” inzake de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten. 
5.7 SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en verplichtingen van de Gemeente aan Financiële Instellingen. Hiertoe behoren, maar is niet beperkt tot: provisies, licenties, chargebacks, aansluitkosten en onterechte incasso’s welke direct door de bank verrekend worden. SKG zal, na te zijn belast door Betaalgroep B.V., op haar beurt dit verrekenen met de Gemeente. 

 
6.Toepasselijk recht 

6.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 

AVG voorbeeld Disclaimer Gemeente 

Algemeen 

De voorwaarden van deze disclaimer ('Disclaimer') zijn van toepassing op deze internetsite van onze gemeente. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.  

Gebruik van deze internetsite 

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. 

Hoewel de gemeente tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, wordt expliciet noch impliciet enige garantie gegeven dat via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Informatie van derden, producten en diensten 

Wanneer hyperlinks naar internetsites van derden worden weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet geverifieerd. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De gemeente, of de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. 

Online communicatie 

Berichten die u per e-mail of het e-mailformulier op deze website naar ons stuurt, kunnen onveilig zijn. Derhalve wordt afgeraden vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 

Aansprakelijkheid 

De gemeente en/of haar medewerkers, leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gemeente of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van de gemeente. 

Toepasselijk recht 

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Wijzigingen 

De gemeente behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.