De periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer…

(Mededeling van het College van Kerkrentmeesters)

Modelovereenkomst Periodieke Gift PKN - GKN 2014

Een periodieke gift biedt u de mogelijkheid om uw gift aan de gemeente volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage (Kerkbalans) verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar?
De Nederlandse overheid wil burgers stimuleren geld te schenken aan Goede doelen en culturele instellingen. Goede doelen moeten dan wel door de overheid erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (verder: ANBI). Giften aan deze instellingen mogen worden afgetrokken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. Dit is te vinden (onderaan) uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de overheid erkend als een ANBI. Het betreft een zogenaamde groepsbeschikking. Dat betekent dat ook alle giften aan plaatselijke gemeenten en diaconieën in mindering kunnen worden gebracht bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Wat is een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift waarbij u elk jaar gedurende minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag aan een ANBI overmaakt. Dat mag ook in meerdere, bijvoorbeeld maandelijkse, termijnen. Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening meer te houden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen. Onder bepaalde condities levert u dat een fiscaal voordeel op. Een periodieke gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.

Wanneer is de periodieke gift voor u interessant?
Een periodieke gift is interessant als het u een fiscaal voordeel oplevert. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar boven 1% (minimum € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Afhankelijk van leeftijd en inkomsten kan het voordeel oplopen tot 52%.
Met de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u het fiscale voordeel berekenen. De website berekent het netto voordeel en laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede wilt laten komen aan de gemeente. De website houdt geen rekening met giften die u niet als een periodieke gift vastlegt in een overeenkomst of notariële akte. In werkelijkheid kan daarom het fiscale voordeel kleiner of zelfs nihil zijn. Bijvoorbeeld als u één of meerdere ‘gewone’ giften schenkt die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Natuurlijk kunt u al uw giften vastleggen in verschillende overeenkomsten voor een periodieke gift of in één notariële akte, maar vaak is dat pas zinvol bij enkele (grotere) giften aan een beperkt aantal instellingen. Elke situatie is anders. Stem uw situatie daarom af met uw belastingadviseur of degene die uw belastingaangifte verzorgt.

Overeenkomst
Een periodieke gift wordt vastgelegd in een overeenkomst of in een notariële akte. Voor een periodieke gift aan de Gereformeerde Kerk Nijkerk kunt gebruik maken van een de modelovereenkomsten van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze modelovereenkomsten zijn hieronder voor u opgenomen.
Voor het vastleggen van meerdere periodieke giften voor een aantal verschillende instellingen, het beëindigen van de overeenkomst bij het overlijden van meerdere personen of bij zeer aanzienlijke bedragen, is het verstandig de periodieke gift vast te leggen via een notariële akte.

Meer weten?
Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: penningmeester.cvk@kruiskerknijkerk.nl. Ik sta u graag te woord. Zie eventueel ook de info in het Jaarboekje.

Hieronder treft u een aantal veel gestelde vragen aan alsmede een tweetal rekenvoorbeelden ter illustratie. De modelovereenkomst ‘Periodieke Gift’ van de PKN is onderaan dit artikel te vinden. Wilt u het liever op papier hebben dan kunt u deze modelovereenkomst ook bij het Kerkelijk Bureau afhalen.

Veel gestelde vragen:
- Wanneer kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd?
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal vijf jaar of voor onbepaalde tijd. Alleen ingeval van overlijden van de schenker, of een ander van wie de naam in de overeenkomst wordt genoemd, eindigt de overeenkomst. De overeenkomst kan dus alleen eindigen bij het overlijden van de één of de ander. Gaat u bij het bepalen van uw periodieke gift uit van het inkomen van u zelf en uw partner, dan is het verstandig om na te gaan of u de verplichting ook na het overlijden van uw partner nog na kunt komen. Is dat onzeker, dan kunt u beter twee overeenkomsten aangaan of regelen via een notariële akte.
- Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, alsnog meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.
- Wat gebeurt er als ik de bijdrage niet meer kan betalen?
Betaalt u de gift niet minimaal vijf jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u onvrijwillig werkloos of blijvend arbeidsongeschikt bent geworden? Dan mag u de betaalde bedragen toch aftrekken.
- Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?
Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. U kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.
- Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Als u de overeenkomst bent aangegaan met de gemeente, kan dit niet. U kunt wel een overeenkomst met de Protestantse Kerk in Nederland aangaan waarbij u uw gift bestemd voor de gemeente waar u op dat moment lid van bent. Bij verhuizing naar een andere gemeente, komen de bedragen ten goede aan die nieuwe gemeente. U moet dit wel zelf doorgeven aan de donateursadministratie van de Protestantse Kerk in Nederland.

- Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?
U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Ook dient u tijdig de jaarlijkse bedragen over te maken. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u om ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.

Rekenvoorbeelden (tarieven IB 2014):
1. Bedrag van schenking: € 300 per jaar, jaarlijks (verzamel) inkomen: € 35.000, leeftijd: < 65 jaar
Uw netto voordeel Zonder akte Met akte Verschil
Aftrekbare gift €0,- €300,- €300,-
Belastingvoordeel €0,- €126,- €126,-
U betaalt netto €300,- €174,- €126,-

Uw voordeel bij een schenkingsovereenkomst: €126,-
Uw belastingvoordeel meeschenken, u schenkt jaarlijks €518,-
Met akte
Aftrekbare gift: €518,-
Belastingvoordeel: €218,-
U betaalt netto: €300,-

 

2. Bedrag van schenking: € 500 per jaar, jaarlijks (verzamel) inkomen: € 35.000, leeftijd: < 65 jaar
Uw netto voordeel Zonder akte Met akte Verschil
Aftrekbare gift €150,- €500,- €350,-
Belastingvoordeel €63,- €210,- €147,-
U betaalt netto €437,- €290,- €147,-

Uw voordeel bij een schenkingsovereenkomst: €147,-
Uw belastingvoordeel meeschenken, u schenkt jaarlijks €862,-
Met akte
Aftrekbare gift: €862,-
Belastingvoordeel: €362,-
U betaalt netto: €500,-

Modelovereenkomst Periodieke Gift PKN - GKN 2014

Share |