ANBI info  Diaconie PG Creil-Espel

 

De Protestantse Gemeente Creil-Espel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie

RSIN (fiscale nummers)
008798692 = Protestantse Gemeente Creil-Espel
824138235 = Diaconie Protestantse Gemeente Creil-Espel

 

Website adres:

www.pgcreil-espel.nl

E-mail:

scriba.creil.espel@hotmail.nl

Ontmoetingskerk Adres:

Galamalaan 35

Ontmoetingskerk Postcode:

8312AS

Ontmoetingskerk Plaats:

Creil

Una Sancta Adres:

Westerrand 42-44

Una Sancta Postcode:

8311AN

Una Sancta Plaats:

Espel

Postadres (scriba):

Espelerweg 43-1

Postcode:

8311PN

Plaats:

Espel

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Creil-Espel is verwoord in het Beleidsplan 2017-2022.

Beleidsplan
Het Beleidsplan 2017-2022 van de Protestantse Gemeente Creil-Espel is gepubliceerd op de webpagina kerkelijke documenten.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen)
Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente Creil-Espel is op deze website opgenomen onder Contact.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.
Predikanten zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Activiteiten
De vele activiteiten die in de wijken plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de Samen en op de website van de gemeente.

 

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Creil-Espel zijn openbaar en liggen ter inzage bij de penningmeester van de kerkrentmeesters en bij de penningmeester van de diaconie.


Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Protestantse gemeente te Creil - Espel

College van Diacenen - Jaarrekening

 

Resultatenoverzicht  voor ANBI-publicatie

ANBI rapport