Blog van de kerkrentmeesters

Blogberichten

25-09-2019 17:32
AVG beleid is goedgekeurd

De kerkenraad heeft het AVG beleid - met alle daarbij behorende documenten - zoals voorgesteld door de AVG Commissie goedgekeurd. Uitvoering van dit beleid ligt nu bij de kerkrentmeesters.

Al een aantal malen eerder hebben we hier melding gemaakt van onze activiteiten rond de AVG, de nieuwe privacy wet. Er is veel werk verzet door de AVG Commissie Brabantse Wal. De privacy statement heeft U allen ontvangen en is terug te vinden op de website van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom. Maar er zijn nog veel meer documenten ontwikkeld: protocollen, contracten, instructies, registers, te veel om hier op te noemen.

Op de afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad dit hele privacy beleidspakket goedgekeurd. Daarmee is de taak van de AVG Commissie Bergen op Zoom beëindigd. Alle leden worden heel hartelijk bedankt voor hun inbreng! De commissie zal in oktober nog eenmaal bijeenkomen in Brabantse Wal-verband om de laatste losse eindjes te bespreken.

Maar vanaf nu ligt de uitvoering van het privacy beleid bij het College van Kerkrentmeesters. Voor het seizoen 2019/20 hebben we ons als taak gesteld bij alle ‘werksoorten’ van de kerk een AVG-instructie te geven. Dat is reeds gebeurd voor kerkenraad, diaconie en kerkrentmeesters. In de loop van dit seizoen hopen we bij de andere teams langs te gaan. Niet het meest boeiende onderwerp voor een kerkelijke vergadering, maar het moet wel gebeuren. We gaan ermee aan de slag!

05-09-2019 13:58
Nieuw Beleidsplan

Gebaseerd op het nieuwe beleidsplan van de gemeente gaan ook de kerkrentmeesters een nieuw beleidsplan opstellen.

Tijdens de gemeenteavond op 22 augustus hebben we een mooie en duidelijke uitleg gekregen van de voorzitter van de kerkenraad, Charlotte Verbraak, aangaande ‘ons’ nieuwe beleidsplan. Met ‘ons’ bedoel ik niet de kerkenraad, maar onze gehele gemeente. Dit zijn nieuwe plannen van ons allemaal, waar we allemaal aan mogen bijdragen en hopelijk allemaal de vruchten van zullen dragen.

Bij dit overkoepelende beleidsplan van de gemeente blijft het niet. Gebaseerd hierop moeten ook de verschillende ‘werksoorten’ binnen de kerk hun eigen beleidsplan schrijven. De Diaconie heeft dat als eerste al gedaan. Ook de kerkrentmeesters hebben besloten om dit karwei aan te pakken. Er is een kleine commissie ingesteld die het conceptbeleidsplan gaat opstellen. Na vaststelling binnen het College van Kerkrentmeesters zal dit plan dan worden aangeboden aan de kerkenraad. We schatten in dat dit aan het eind van dit kalender jaar zal zijn, of begin volgend jaar.

De complexiteit van deze taak is best groot. Aan de ene kant hebben we de verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters: personeel, gebouwen, vermogensbeheer, exploitatie, kerkbalans, fondswerving, ledenadministratie, veiligheid/gezondheid/milieu, AVG/privacy, archiefbeheeren aan de andere kant zijn er de 10 hoofdpunten van het beleidsplan van de gemeente, die Charlotte heeft toegelicht: eredienst/muziek, pastoraat, jeugd, samenleving, oecumene, samenwerking Brabantse Wal, diaconie, organisatie, beroepskrachten en communicatie. Al deze onderwerpen moeten als een soort ‘matrix’ in elkaar grijpen. Een hele klus, maar we gaan ermee aan de slag!

22-08-2019 13:55
Afscheid

We hebben afscheid genomen van de 'oude' penningmeesters en de 'nieuwe' in onze eerste vergadering na de vakantie verwelkomd. Er is ook een tussenstand van Kerkbalans.

Vandaag – op de dag dat ik dit schrijf – hebben we als College van Kerkrentmeesters voor het eerst een vergadering gehad met onze nieuwe penningmeesters erbij: Mieke en Jo Koster. Wij zijn blij en dankbaar dat zij onze ‘oude’ penningmeesters, Willemien en Bram Steenks, willen opvolgen. Dat betekent ook dat we in de vergadering vandaag officieel afscheid hebben genomen van Willemien en Bram. Zij hebben 11 jaar lang onze ‘financiën gedaan’. En goed ook! Willemien deed nooit zomaar een betaling, maar wilde weten waar het voor nodig was en hamerde er altijd op dat voor uitgaven die zijn te voorzien, een begroting ter goedkeuring dient te worden overlegd aan de kerkrentmeesters. Zo hoort het, en zo gebeurt het nu ook. Willemien was ook altijd heel precies in het bedanken in Rond de Kerken voor bijzondere giften die van tijd tot tijd binnenkomen. Bram hield zich o.a. bezig met het bijhouden van alle Kerkbalans/VVB betalingen in het landelijke administratiesysteem, het LRP. Een tijdrovende en enigszins saaie klus die wekelijks wordt gedaan. Bram heeft deze taak altijd zeer nauwgezet uitgevoerd, een taak die we in de toekomst verregaand hopen te automatiseren met iDEAL en de webshop.

Bram en Willemien, ook vanaf deze plek, namens de gehele gemeente: heel hartelijk dank voor jullie inzet en een goede tijd toegewenst in de Protestantse Gemeente te Roosendaal, jullie woonplaats.

Wat Bram onlangs ook nog heeft berekend is de tussenbalans van de Kerkbalans-inkomsten. Van de 89.158 € die is toegezegd is reeds 73.027 € binnengekomen, dat is inclusief betalingen die zijn gedaan zonder dat ze tijdens de Actie Kerkbalans in januari waren toegezegd. Gezien de tijd van het jaar, zijn we aardig op streek. Bedankt! Toch wil ik U oproepen om nog eens na te gaan of er wellicht betalingen zijn die U hebt toegezegd maar nog niet overgemaakt. Zijn die er, zou U dan a.u.b. de betalingen willen doen? De uitgaven gaan door.

Ik noemde net betalingen die niet waren toegezegd. Die zijn natuurlijk altijd van harte welkom! Dat zijn aangename verrassingen! U kunt zo’n extra gift snel en handig doen met de App of in de webshop. Alvast hartelijk dank!

21-07-2019 10:05
Nieuwe penningmeesters!

We hebben opvolgers gevonden voor onze vertrekkende penningmeesters! Mieke en Jo Koster zijn bereid om deze belangrijke taak binnen het College van Kerkrentmeesters op zich te nemen.

Meerdere keren heb ik op deze plaats laten weten dat na meer dan 10 jaar zeer trouwe dienst Willemien en Bram Steenks gaan stoppen met hun werk als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. We zijn hen zeer dankbaar voor de vele uren die ze in deze taak hebben gestopt.

Het werk van de penningmeester(s) bestaat voornamelijk uit het bijhouden van de bankrekeningen en het doen van betalingen. Het is dus nadrukkelijk geen boekhouder werk. Die rol wordt al heel lang en trouw uitstekend vervuld door Kees Bijl.

Welnu – het is met zeer veel plezier dat ik U kan melden dat we onze nieuwe penningmeesters hebben gevonden! Mieke en Jo Koster hebben zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Formeel zal dit zijn vanaf 1 september, maar Willemien en Bram hebben beloofd om op de achtergrond paraat te staan in geval van vragen. Vanzelfsprekend zijn wij als College van Kerkrentmeesters heel blij en dankbaar dat ‘De Kosters’ zich bij ons team zullen voegen. Trouwe, meelevende kerkleden die heel goed weten hoe onze gemeente reilt en zeilt. Dus: hartelijk welkom Mieke en Jo!

En als U ze tegenkomt – bij de koffie na de kerkdienst ofzo – geef ze maar een schouderklopje. Want in deze tijd van krapte in de ‘vrijwilligersmarkt’ is hun toezegging heel bijzonder!

“Het beheer over geld en goederen is even geestelijk als pastoraat en eredienst en raakt aan de kern van kerk-zijn” (ds. Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk 2025).

In de landelijke PKN-nieuwsbrief (per e-mail) van 13 mei jl. werd verwezen naar een artikel getiteld ‘De cijfertjes’: een geestelijke zaak?[https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/de-cijfertjes-een-geestelijke-zaak/].

Het verhaal begint met een prikkelende uitspraak van ds. Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk 2025: “Het beheer over geld en goederen is even geestelijk als pastoraat en eredienst en raakt aan de kern van kerk-zijn”. Men kan het hiermee eens zijn of niet, maar het artikel was toch wel dermate interessant dat het de moeite loont om er hier een aantal punten uit te halen.

In het kader van Kerk 2025, het programma voor de toekomst van de PKN, raakt beheer aan de kern van kerk-zijn. Daarmee is beheer de verantwoordelijkheid van de hele kerkenraad. In deze tijd worden aan beheer de nodige eisen gesteld. Het beheer van de kerkelijke gebouwen moet maatschappelijk verantwoord zijn. Er moet voldaan worden aan regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Daarom voorziet de kerkorde in een vorm van specialisatie: de kerkenraad vertrouwt de verzorging van de beheerszaken van de gemeente toe aan een college van kerkrentmeesters.  Binnen de beleidskaders van de kerkenraad heeft het college van kerkrentmeesters een eigen mandaat in beheerszaken. Minimaal twee leden van het college moeten als ouderling-kerkrentmeester deel uitmaken van de kerkenraad en zijn daarmee het communicatiekanaal tussen kerkenraad en kerkrentmeesters. Deze laatsten hebben de opdracht om het proces van kerk-zijn te faciliteren. Zij draaien de beschikbare euro’s wel twee keer om. Het is tenslotte geld voor de dienst aan de Heer. Op hun handelen wordt toegezien door de het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

Het is goed mogelijk dat de kerkrentmeesters, op weg naar de toekomst, meer en meer te maken zullen krijgen met schaarste: tekort aan geld, maar ook tekort aan deskundige kerkrentmeesters. Om problemen te voorkomen wordt een vooruitziende blik verwacht van de plaatselijke colleges door zich af te vragen: wat kunnen we samen met andere gemeenten doen?

Met dat laatste zijn de predikanten, kerkenraden en kerkrentmeesters van de Brabantse Wal al druk bezig!

Het leek me goed deze kijk op kerkelijk beheer (waarvan hele passages hier letterlijk zijn overgenomen) met u te delen.

Archief weergeven.