Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
0521 - 513 429
kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Giften / Collectemunten / Kerkelijke bijdrage en de fiscus

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI), waaronder uw kerkelijke bijdrage, collectemunten en giften, aan de Protestantse Gemeente te Steenwijk, komen in aanmerking voor belastingaftrek.

Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft (drempelbedrag) is het meerdere tot 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar.

Is het totaalbedrag van uw giften, exclusief de kerkelijke bijdrage, lager dan het drempelbedrag of zit u boven het maximum van 10%? Maak dan van uw kerkelijke bijdrage een periodieke gift.

Vanaf 1 januari 2014 hoeft u hiervoor geen notaris meer in te schakelen. Een zogenoemde onderhandse schenkingsovereenkomst is voldoende. Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Er geldt hiervoor geen drempelbedrag of een maximum. Uw kerkelijke bijdrage aan de Protestantse Gemeente te Steenwijk is een periodieke gift als:

– u de gift hebt laten vastleggen in een onderhandse of notariële overeenkomst
– u minstens 1 keer per jaar een bijdrage overmaakt
– deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
– u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt waarbij uw gift uiterlijk
   bij uw overlijden stopt
– de Protestantse Gemeente u geen tegenprestatie levert voor uw gift

Is uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage hoger dan € 250 en wilt u van deze regeling gebruik maken, vul dan onderstaand overzicht in en druk op de toets verzenden. Wij nemen dan contact met u op. Wij sturen u dan in tweevoud een in te vullen modelovereenkomst toe. Voor meer informatie of vragen kunt u ook terecht bij het kerkelijk bureau.

En, wellicht onnodig te vermelden maar niet onbelangrijk, als u het belastingvoordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan onze kerkelijke gemeente ontstaat er ook nog eens een win-winsituatie.

Uw Giften / Collectemunten / Kerkelijke bijdrage en de fiscus

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.
 
Vastleggen van persoonsgegevens:
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Gemeente zijn. Dat betekent dat wij van iedereen die ingeschreven staat bij de Protestantse Gemeente te Steenwijk en/of een abonnement heeft op het Nieuwsblad de Brug, de adresgegevens hebben vastgelegd. 
 
Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Gemeente zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.
 
Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Wel hebben wij uw gegevens opgenomen – indien van toepassing – in het doopregister en het register van belijdende leden. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk. 
 
Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
 
Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze administratie van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen) en van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten. 
 
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.
 
Privacyrechten:
Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via:
kerkburo@pkn-steenwijk.nl
.

Archief weergeven.

Aanvraag modelovereenkomst periodieke giften