Wilt u online de kerkdienst volgen of hebt u de kerkdienst gemist:

 
_____________________________________________________

Collecte Witte Donderdag klik hier

Collecte Goede Vrijdag Klik hier

Collecte Stille Zaterdag Klik hier

Zondagse Collecte Klik hier
        

1e Collecte voor de diaconie

2e Collecte voor de gemeente

3e Collecte voor een speciaal doel

Graag bij opmerking vermelden op welke
zondag de collecte betrekking heeft.

     
Voor meer info lees: Handleiding Collecte App - Klik hier

_____________________________________________________          

Gift tbv uitzending Kerkdienst

Voor het uitzenden van de kerkdiensten zijn er kosten aan verbonden voor onze gemeente, namelijk een vast bedrag per maand en een bedrag per kijker. Een bijdrage in de kosten zien we graag tegemoet.

    

of via ons bankrekeningnummer: NL60RABO0373729596
t.n.v. Protestantse Gemeente Steenwijk, o.v.v. ‘bijdrage uitzending’

Hartelijk dank

Kerkdienstgemist

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.
 
Vastleggen van persoonsgegevens:
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Gemeente zijn. Dat betekent dat wij van iedereen die ingeschreven staat bij de Protestantse Gemeente te Steenwijk en/of een abonnement heeft op het Nieuwsblad de Brug, de adresgegevens hebben vastgelegd. 
 
Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Gemeente zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.
 
Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Wel hebben wij uw gegevens opgenomen – indien van toepassing – in het doopregister en het register van belijdende leden. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk. 
 
Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
 
Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze administratie van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen) en van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten. 
 
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.
 
Privacyrechten:
Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via:
kerkburo@pkn-steenwijk.nl
.

Archief weergeven.