Verhuurbeleid Remigiuskerk

De werkgroep heeft het volgende beleid geformuleerd op grond van de besprekingen die zijn gevoerd in november en december 2011.

De Protestantse Gemeente van Hengelo Gld. staat open voor het gebruik van de Remigiuskerk voor niet-religieuze doeleinden. De kerk staat ook letterlijk open omdat zij cultuurhistorisch het stralende middelpunt is van ons dorp. Toch staat de Remigiuskerk niet te allen tijde voor elk doel open als het gaat om niet-religieuze bijeenkomsten. De beperkingen die gelden zijn de volgende:
1. De Remigiuskerk mag niet als handelshuis worden gebruikt. Hiermee leggen wij vast dat er geen verkoopactiviteiten in de kerk mogen worden georganiseerd. Verkoop van goederen is wel mogelijk als zij een fondsenwervend karakter hebben voor een erkend goed doel of voor een algemeen nut beogende instelling. De uiteindelijke beoordeling of er sprake is van verkoop ten behoeve van fondsenwerving voor een goed doel of voor een algemeen nut beogende instelling is voorbehouden aan de verhuurcommissie als bedoeld in artikel 6.
2. De Remigiuskerk staat open voor niet-religieuze bijeenkomsten, mits de bijeenkomst niet het karakter heeft van een feest zoals die in feestzalen worden gehouden. Het is toegestaan na afloop van een bijeenkomst met uitsluitend de bezoekers van die bijeenkomst een drankje te drinken.
3. De Remigiuskerk zal op zondag alleen voor niet-religieuze bijeenkomsten gebruikt kunnen worden als dat de zondagse eredienst niet stoort. Dat betekent dat op zondag de kerk alleen na 13.00 uur beschikbaar is voor derden.
4. De Remigiuskerk zal op zaterdagmorgen beschikbaar blijven voor een eventuele uitvaartdienst.
5. Het gebruik van de Remigiuskerk voor niet-religieuze doeleinden is op zondag beperkter dan op andere dagen. Als Protestantse Gemeente willen wij zo inhoud geven aan het in ere houden van de zondag. Om die redenen zijn op zondag verkoop bevorderende activiteiten in de Remigiuskerk uitgesloten, uitgezonderd verkoopactiviteiten waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een goed doel, dan wel een algemeen nut beogende instelling. De beoordeling vindt plaats conform het bepaalde in artikel 1.
6. Het College van Kerkrentmeesters benoemt een commissie (hierna te noemen huurcommissie) bestaande uit drie leden, waarvan tenminste één lid ouderling-kerkrentmeester is. Indien beoogde huurcommissieleden geen kerkenraadslid zijn, kunnen zij slechts benoemd worden na goedkeuring door de kerkenraad. De huurcommissie krijgt het mandaat om, voor aanvragen die op heel korte termijn moeten worden beantwoord, te beslissen of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Deze huurcommissie brengt van elke beslissing, in deze hoedanigheid gemaakt, verslag uit aan de kerkenraad, om bijsturing van het beleid mogelijk te maken.

Voor de tarieven van verhuur zie Algemene informatie - Tarieven.