Gemeenteavond 8 april 2015

Na de opening door Aleida Blanken neemt de voorzitter, Albert Visscher, het woord. Al enige tijd staat de toekomst van de Protestantse Kerk centraal. Ook bij ons in Hengelo is dit een vast agendapunt op de kerkenraadsvergaderingen en ook op een vorige gemeenteavond hebben we hier samen over gesproken. Door de krimp in de regio, de ontgroening en vergrijzing wordt er op allerlei niveaus nagedacht over de toekomst en worden er, waar mogelijk, stappen gezet om de kansen die er zijn te versterken. Ook de toekomst van onze kerk is onzeker en kan er zomaar anders uitzien door kleine of grote gebeurtenissen.
Dat dit op heel korte termijn al zal veranderen horen we van Christien Ferrari. Zij vertelt, dat er door een andere gemeente een beroep op haar is uitgebracht. Het voelt heel dubbel voor haar, na 14 jaar lang liefde gedeeld te hebben in Hengelo. Toch is dit ook een goed moment om andere stappen te zetten, hoe moeilijk dit ook voor iedereen is om afscheid te nemen, niet in het minst voor haarzelf! Er is nog geen datum bekend, maar ze zal na de zomer geen predikant meer bij ons zijn. Dan wordt het wel even stil en dit bericht wordt met gemengde gevoelens ontvangen. Natuurlijk respecteren we haar besluit, maar vinden we het heel erg jammer. Er komen felicitaties, maar ook tranen. De voorzitter stelt voor om eerst nog een kop koffie te drinken, zodat het nieuws even kan indalen.
Daarna pakken we de draad weer op en gaan in een grote kring zitten. Albert Visscher neemt ons mee in de stand van zaken op dit moment. Het aantal betrokken gemeenteleden neemt af, terwijl toch de vitaliteit van een kerkelijke gemeente hiervan afhangt. De mate van betrokkenheid vertaalt zich ook in de financiële bijdrage. De uitgaven zijn veel groter dan de inkomsten. Dit gaat ten koste van de reserves. Het tekort op de begroting is zelfs € 60.000,00. Er zijn diverse stappen ondernomen om het tij te keren. Voor Actie Kerkbalans zijn gerichte brieven geformuleerd en folders aangemaakt. Op allerlei gebied is de kaasschaafmethode toegepast. Ondanks inspanningen om de betrokkenheid te verhogen, heeft dit niet geresulteerd in voldoende inkomsten. Daarbij wordt opgemerkt, dat door de grote inzet van de Vrienden van de Remigiuskerk, een belangrijk aandeel in de financiering van de restauratie is geleverd en door hen nog regelmatig geld toegestopt wordt, zoals onlangs voor de inrichting onder de toren. Het door de kerkenraad unaniem aanvaarde plan van de kerkrentmeesters om in 2017 een sluitende begroting te creëren is heel ambitieus, maar hoe bereiken we dat? Deskundige dhr. de Vos van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) van de PKN heeft zijn visie gegeven en de kerkrentmeesters gecomplimenteerd met de geleverde inspanningen.  De onkosten van het kerkgebouw zijn beperkt, niet de moeite om het gebouw af te staan. De kosten van het pastoraat zijn verreweg het hoogst. Op dit moment is er nog de mogelijkheid voor 1,4 FTE predikantsplaats. Hij concludeert, dat we helaas moeten accepteren, dat de Protestantse Gemeente van Hengelo er gewoon niet meer voor over heeft.
De diaconie heeft op dit moment nog voldoende middelen, maar de regels van de PKN staan niet toe, dat zij een aandeel bijdraagt in de pastoraatkosten. De diaconie zou dit wel willen en doet al veel, soms op het randje en wil alle mogelijkheden benutten, maar de toetsing hiervan is zeer streng. Er wordt van een predikant verwacht, dat hij/zij bepaalde diaconale taken vervult. In Hengelo gebeurt dat uitgebreider dan elders (denk aan Kerkstraat 15 en JWR) en daarom is er wellicht nog wel wat uit te halen. De diaconie gaat dit verder uitzoeken, maar kan financiële bijdragen natuurlijk ook niet in lengte van jaren volhouden.
Op dit moment zijn twee full-time predikantsplaatsen dus niet haalbaar, wat grote gevolgen heeft voor de gemeente. Dat betekent, dat we belangrijke keuzes moeten maken. Er zitten bijv. heel veel predikantsuren in begrafenissen. Speciaal hiervoor opgeleide gemeenteleden zouden de predikanten hierbij terzijde kunnen staan. In de kring worden hierover enkele opmerkingen gemaakt, die we natuurlijk meenemen. Communicatie over de financiën is heel belangrijk. Durven we de gemeenteleden hierop aan te spreken, te zeggen waar het op staat en verantwoordelijkheid te vragen?
Veel kerken zitten op een soort keerpunt. Je kunt er ook voor kiezen om niet uit te gaan van minder, afbreken, wegzakken in een negatieve spiraal. Maar juist kiezen voor een imagoverandering, een andere denkrichting, investeren! Nu is er nog (menselijk) kapitaal. We hebben heel veel vrijwilligers. Laten zien wie we zijn en waar we voor staan, uit- en opbouwen! Daarbij uitgaan van kwaliteit en intensiteit. Aantallen zijn niet belangrijk. Denk ook aan ons beleidsplan: een uitgestoken hand. Wat heeft Kerkstraat 15 al z’n positieve weerslag op de hele gemeente bewezen! De Schoef Moar An maaltijden en de inloopochtenden zijn heel laagdrempelig en hebben al menig gemeentelid (en daarbuiten!) mogen verwelkomen. Proberen die betrokkenheid te vergroten, door flexibel te zijn, de leefwereld van jongeren te verkennen, waar zijn ze enthousiast voor? Ook een belangrijke, dragende groep vormen de 30- en 40ers. De kerk moet goed naar hen luisteren, komen vraag en aanbod wel overeen? We kunnen meer gebruikmaken van internet en social media. Er is al een diversiteit aan bijzondere diensten. Top 2000 bijv. bracht veel nieuwe mensen naar de kerk. Krabbeldiensten bieden mogelijkheden voor ontmoeting met jonge ouders. 
Deze enerverende gemeenteavond, die in een goede sfeer en betrokkenheid is verlopen, heeft veel stof tot nadenken opgeleverd. De kerkenraad is blij met al het meedenken, wilt u meedoen met het organiseren van activiteiten, graag! We zijn altijd bereikbaar!
Met vriendelijke groet,
Rinie Disbergen, scriba.