Project “Mexico”

Bij dit project zijn Dirk en Mary Kos betrokken. "Foundation For His Ministry" is de “moederorganisatie”.
Deze christelijke organisatie begon in 1966 met het opzetten van een weeshuis in Vicente Guerrero, Baja Mexico. Door de jaren heen is het uitgebreid met een zorgvoorziening voor de noodlijdende bevolking in de omgeving. Door middel van het voorzien in medische hulp, een dagverblijf voor kleuters van werkende moeders, rehabilitatieprogramma voor de alcohol- en drugverslaafden. Dit alles met het doel om de liefde van de Here Jezus door te geven in woord en daad. Daarbij is er in de jaren ook een kerk gebouwd en een Bijbelschool om jonge mensen op te leiden als zendeling, leiders of dominee.
In het jaar 2000 kwamen Dirk en Mary in contact met de missie. 
“Wij waren erg geraakt door het werk van FFHM onder de arme bevolking. Door de gelegenheid die ons geboden werd om bezoeken te brengen aan de gehandicapten in de omgeving werd de nood ons op het hart gedrukt om die mensen te helpen. Na vijf jaar heen en weer met de verschillende bezoeken aan de missie ervaarden we dat God ons op het hart legde om dit werk onder de gehandicapten fulltime te gaan doen.
In het jaar 2006 hebben we ons huis en de zaak verkocht en zijn onder Gods leiding naar Mexico vertrokken.
Ons werk bevat een werkplaats voor het verstrekken van rolstoelen en andere medische voorzieningen en we geven ook veel artikelen uit voor persoonlijke verzorging zodat de mensen zich schoon houden. Dat geeft hen ook de gelegenheid om deel te nemen aan het "gewone, zij het, aangepaste" leven, zodat ook zij een kans hebben om zich te ontplooien.
Daarbij kregen we de mogelijkheid om een Learning Center op te richten voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn om naar een school te gaan vanwege hun handicap.
Dit programma is uitgegroeid tot 30 kinderen. We hebben twee schoolbussen waarmee we ze dagelijks ophalen en ook weer thuis brengen.
Het doel van het programma is om de gave die God ieder kind heeft gegeven te ontwikkelen en om het Evangelie door te geven aan de kinderen, zodat zij ook de Here Jezus mogen leren kennen als hun Zaligmaker.
Sommige kinderen leren 'levensvaardigheden' en andere kinderen zijn in staat om normaal schoolwerk te doen ook al is het in langzamer tempo. Sinds september hebben we nu ook de mogelijkheid om door te gaan met middelbaar onderwijs.
We zijn elke keer weer verwonderd over het feit dat God nieuwe mogelijkheden geeft. We zijn nu volop bezig om een nieuwe school te bouwen met vier extra lokalen en een computerlokaal voor de kinderen in het middelbaar onderwijs.
We zijn iedereen heel dankbaar voor het meeleven dat we van jullie mogen ontvangen. Het bemoedigt ons meer dan jullie beseffen.
We vragen jullie om voor en met ons te bidden dat iedereen die in contact komt met de missie inderdaad zal zien dat alles wat ze ontvangen voortkomt uit de handen van onze Hemelse Vader zodat Hij geprezen wordt.”

De diaconie ondersteunt dit project financieel en er wordt een aantal keren per jaar voor gecollecteerd.
De nieuwsbrieven van Dirk en Mary Kos over hun werk in Baja Mexico staan onder Projecten Diaconie.
De website ffhm.org geeft een meer uitgebreide informatie omtrent de andere locaties in Mexico waar de ffhm ook werkzaam is.