Vergadering 27 september 2017

Op de eerste kerkenraadsvergadering na de zomerperiode op 27 september is er weer veel besproken. De diverse colleges en werkgroepen hebben verslag gedaan van hun bezigheden. 
Een kleine greep hieruit: de ZWO bereidt de dienst op dankdag voor met aandacht voor de Voedselbank. 
De jeugdraad is de komende tijd druk met de essentietrainingen van JOP (jeugdorganisatie PKN). Hieraan nemen deel de mensen, die betrokken zijn bij het jeugdwerk en afgevaardigden van de colleges. Het doel van deze avonden is de bewustwording en de essentie van het jeugdwerk en hoe je die kunt inzetten. Hoe we kinderen en jongeren kunnen bereiken/betrekken is één van de speerpunten voor ons nieuwe beleidsplan.
De Liturgische Werkgroep gaat haar naam wijzigen in: werkgroep Vieren en Liturgie. De groep gaat zich richten op verbreding, andersoortige en laagdrempelige vieringen. Ook één van de beleidsspeerpunten.
De colleges van diakenen en kerkrentmeesters hebben de begrotingen voor 2018 voorgelegd en toegelicht, deze zijn goedgekeurd door de kerkenraad. Evenals de jaarrekening 2016 van de kerkrentmeesters.
De synode heeft een aantal kerkordevoorstellen ter consideratie neergelegd bij alle kerkenraden.
Het gaat hierbij vooral om vereenvoudiging van de kerkorde  en grotere vrijheid voor gemeenten. Een voorbeeld: het wordt mogelijk om, ongeacht de precieze structuur van de plaatselijke gemeente, te werken met een kleine kerkenraad met werkgroepen. Op een aantal kernpunten, aangereikt door de synode, heeft het moderamen een reactie geformuleerd, die goedgekeurd is door de kerkenraad.
Deze standpunten worden besproken in de Classis en van daaruit weer gecommuniceerd met de synode. Zo zijn we kerk van onderaf en worden gedachten/conclusies van gemeenten meegenomen in de uiteindelijke kerkordewijzigingen.
Jaarlijks (dit keer op 1 november) vindt er een gesprek plaats tussen het Platform Gezamenlijke Kerken Bronckhorst en B&W. Hiervoor dragen we agendapunten aan. Er is ruimte voor allerlei onderwerpen, maatschappelijk, sociaal, diaconaal, enz. Goed om van elkaar te weten.
We hebben een interessante discussie gevoerd over het verhuurbeleid van de kerk.  Moeten we dit beleid, dat sinds de restauratie gehanteerd wordt, aanpassen? We merken hoe gevoelig dit ligt. 
Het huidige beleid is, om geen commerciële activiteiten te houden in de kerk op zondag. Hiermee willen we aangeven, dat we als protestantse gemeente de 24-uurs economie niet ondersteunen.
En culturele activiteiten dan? Hoe verhoudt zich commercie tot cultuur? Wil je mensen laten genieten van een mooi concert (met de mogelijkheid een CD te kopen)? Of van een expositie (met kunstwerken die te koop zijn)? Moet je je afvragen wat de hoofddoelstelling is van een huuraanvraag? Of moet je alle verkoopmogelijkheden afwijzen? Het blijft een grijs gebied en we komen er nu niet uit. We gaan dit zeker heroverwegen, maar houden voorlopig vast aan het huidige beleid.
Er liggen diverse, mooie initiatieven voor het komend kerkelijk seizoen, u kunt hierover regelmatig lezen in Klokgeluiden en op de website. 

Hartelijke groet,
Rinie Disbergen.