PKN synode 21 tot 23 april 2016

Belangrijke en spannende synode.
In de media vergeleken sommigen de PKN synode van 21 tot 23 april met de kerkhistorische gebeurtenissen van 1816, toen Koning Willem 1 het “Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden” had laten opstellen en de kerk dit goedkeurde. Sindsdien ging de “Nederduitsch Gereformeerde Kerk” verder als “Nederlandse Hervormde Kerk”. De tijd zal leren, of de synode van 2016 ook zo’n grote historische waarde heeft. Maar spannend was het wel. Op de agenda stonden onder meer de hervorming van de organisatie van de Protestantse Kerk (historisch is toch echt wel het ontstaan van de PKN met de synode van 2004!). Het voorstel om het aantal classes (classicale vergaderingen; dat is: regionale kerkverbanden; Hengelo Gld. is deel van classis Achterhoek West bijvoorbeeld) terug te brengen van 75 naar 11, is aangenomen. Elke nieuwe classis krijgt een regio-predikant die leiding geeft aan zo’n geografisch groot kerkelijk gebied. Door bezuinigingen ziet het landelijk bestuur van de PKN zich gedwongen om de huidige gemeente-adviseurs per 2017 te ontslaan. Dat is een aderlating voor plaatselijke gemeentes; we klopten toch geregeld voor advies aan bij onze gemeente-adviseur in de regio; dat kon zijn op pastoraal of kerkordelijk gebied of wat dan ook. Of er werden regionale cursussen door hem/haar gegeven voor ambtsdragers en vrijwilligers. Straks moet de kerk voor dit soort adviezen ad hoc hulp gaan inkopen. Een ander belangrijk onderwerp van deze synode was de “mobiliteit van predikanten” (en dan wordt niet bedoeld of ik me per fiets of auto door de gemeente begeef!). Het voorstel om predikanten te verplichten na maximaal 12 jaar een andere gemeente te gaan zoeken, heeft veel stof doen opwaaien en is nog even doorgeschoven naar een volgende synode. Verheugend nieuws is (vind ik) dat er geen kerkordelijke drempels meer zijn voor uitwisseling tussen (ad hoc) voorgangers van PKN en de Christelijk Gereformeerde, Voorgezet Gereformeerde, Vrijgemaakt Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde kerken. Hier ter plaatse hebben wij er nauwelijks mee te maken, maar er zijn plekken in Nederland waar dit een mooie toenadering is tussen kerken die eerder van elkaar gescheiden zijn. De oecumene van het hart krijgt weer een kans! Ook wil men het lidmaatschap van een plaatselijke kerkgemeenschap flexibeler en opener maken; zodat mensen zelf kunnen kiezen bij welke gemeente ze zich in laten schrijven en niet geografisch bepaald ergens worden ingedeeld. Voor meer achtergrond en informatie zie www.protestantsekerk.nl.
Aleida Blanken.