Zondag 21 januari 2018 Remigiuskerk

Uitgangscollecte Kerk in Actie: OECUMENE.

VERSCHILLENDE KERKEN, ÉÉN LICHAAM.
In bijna ieder dorp of stad in Nederland wonen mensen die afkomstig zijn uit een ander land. Hun aantal groeit nog steeds. Veel van hen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of armoede. Ze vinden geregeld een warm welkom in een Nederlandse kerkelijke gemeente. Anderen voelen zich meer thuis in een migrantenkerk. Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit alle hoeken van de wereld. De vereniging SKIN (Samen Kerk in Nederland), biedt hen praktische ondersteuning met bijvoorbeeld een toerustingscursus voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk gestalte krijgt.
Een mooi voorbeeld van verschillende kerken, één Lichaam, is te zien in Zeist. De aloude Assyrische Kerk van het Oosten vond onderdak in Zeist. De leden van deze kerk, vooral mensen uit Irak en andere landen in het Midden Oosten die vanwege hun geloof moesten vluchten, wonen verspreid door heel Nederland. Maar iedere zondagmiddag ontmoeten ze elkaar in de Noorderlichtgemeente. De gemeenten ondersteunen elkaar waar mogelijk en delen lief en leed met elkaar. De opbrengst van deze collecte gaar naar SKIN, zodat migrantenkerken ondersteund worden om ten volle kerk te zijn, en naar andere oecumenische initiatieven, waar mensen zich inzetten voor verbinding en eenheid binnen de veelkleurige gemeente van Christus.