Vergadering 24 mei 2017

In de kerkenraadsvergadering van 24 mei horen we, dat de redactie van Klokgeluiden inmiddels naar volle tevredenheid een nieuwe samenwerking is aangegaan met het bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm uit Deventer voor het drukken van Klokgeluiden. De kerkenraad heeft destijds ingestemd met het voorstel van de redactie om met dit bureau in zee te gaan. Na een “knoppencursus” kan de redactie nu zelfstandig de opmaak en inhoud van het blad verzorgen, waarvan deze editie het mooie resultaat is. 

Omdat ouderling-kerkrentmeester Jan Steenblik niet aanwezig kon zijn in de kerkdienst met afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers, is hij door ds. Aleida Blanken herbevestigd in de kerkenraadsvergadering. Fijn, dat Jan wil gaan voor een nieuwe ambtsperiode.

De kerkenraad heeft de jaarrekening 2016 van de diaconie besproken en goedgekeurd, met dank aan Jaap van Mourik, die deze jaarrekening weer keurig heeft verzorgd.

De komende tijd gaan we ons, als kerkenraad, bezighouden met een nieuw, toekomstbestendig beleid. In het nieuwe beleidsplan worden de verwoordingen en gevoelens meegenomen, die tijdens de gespreksrondes en gemeenteavonden geuit zijn en die mede richtinggevend zijn.
In de vorige editie heb ik al aangegeven, dat de visie van de gemeente vertaald is in drie speerpunten (in ’t kort: omzien naar elkaar, viering, kinderen/jongeren).
De aandacht zal gericht zijn op deze drie speerpunten. Ze zullen richting- en maatgevend zijn met betrekking tot de inspanningen, activiteiten en de inzet van mensen en middelen. Het gaat hierbij ook om missionair kerkzijn: zichtbaar, herkenbaar, aantrekkelijk en enthousiast.
We zullen ons ook heel goed moeten beraden over de organisatiestructuur. In juni 2017 is de structuur gelijk aan juni 2015. Op dat moment waren er nog twee fulltime predikanten. In de tussenliggende periode heeft ds. Aleida Blanken met ondersteuning van ds. Arja Oude Kotte en gemeenteleden de lopende zaken ingevuld en gewerkt aan vernieuwingen en aanpassingen. 
Het is mooi om te zien, dat ook in de gemeente van nature initiatieven worden genomen en dingen worden opgepakt. 
We willen vaart zetten achter het komende beleidsplan, dat vooral vernieuwend zal zijn. “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” (uitspraak Einstein). En… niet het vele is goed, maar het goede is veel.
De kerkenraad neemt bij het formuleren van het beleid besluiten met betrekking tot:
Het organisatiemodel.
De inzet van de professional.
Activiteiten die in het jaarrooster worden opgenomen.
De inzet en werven van vrijwilligers.
De inzet van de financiële middelen.
Verwachtingen.
De samenwerking met andere kerkelijke gemeenten en PKN.
De communicatie intern en extern.

De voorzitter heeft een duidelijk stappenplan geformuleerd voor de realisering van het beleidsplan, dat door de kerkenraad is goedgekeurd. Dit zal veel van ons vragen, maar we willen er samen de schouders onder zetten!

Rinie Disbergen.