Antependia

Oftewel de kleden op tafel in de kerk.
In onze Remigiuskerk wordt al vele jaren gebruik gemaakt van de liturgische kleuren die een symbolische betekenis hebben. Op de liturgische tafel liggen kleden (antependia) in de kleur die aansluit bij de periode van het kerkelijk jaar. Ook de predikanten dragen een stola in dezelfde kleur. Met de restauratie van de kerk in 2010-2011 en het nieuwe liturgisch centrum zijn we ook gaan nadenken over nieuwe antependia passend bij het liturgisch meubilair. De kleuren van de antependia en stola’s zijn niet willekeurig, maar hebben een symbolische betekenis en sluiten aan bij de gang van het kerkelijk jaar, de feesten en het rooster van lezingen. Met een aantal mensen (Henny Peelen, Karin Schuerink, Gerda Wisselink en Christien Ferrari) zijn we aan de gang gegaan om nieuwe antependia te ontwerpen en te maken. Er is gekozen voor twee basis-symbolen: water en licht. Het doopvont en de Paaskaars hebben een belangrijke plek in ons liturgisch centrum.
Doopvont.
In de Bijbel vinden we allerlei verhalen over water. Water is een bron voor leven, water geeft levenskracht. Daarom dopen wij met water. Bij Johannes de Doper komen de mensen uit het water om een nieuw leven te beginnen. Gedoopt zijn met water is gaan door de diepste diepten in de belofte van een nieuw begin, een nieuw leven en een nieuwe aarde.
Paaskaars.
Zondag aan zondag, de dag van de opstanding, komt de gemeente van Jezus Christus bijeen, rond het licht van zijn evangelie. Daar brandt de Paaskaars. In een gebroken wereld stelt het ons geloof, hoop en liefde voor ogen, zoals we die hebben leren kennen uit en door het leven, de kruisdood en de opstanding van Jezus. Het nodigt ons uit om in die lichtkring te gaan staan en in die beweging van het evangelie mee te gaan doen. Verbonden zijnde met Jezus kunnen ook wij licht en warmte verspreiden. 

Water en licht zijn de basissymbolen op ieder Antipendium. De golven op het Antipendium symboliseren "de Bron", het levende water, dat Jezus ons gegeven heeft. Het licht van Pasen, de zon ook als Bron van ons leven, symbool dat licht sterker is dan de duisternis en leven sterker is dan de dood.
Op ieder Antipendium komt hier een derde symbool bij: Want de drie–eenheid is de dragende kracht in ons geloof en in ons liturgisch centrum.

Groen, de kleur van de hoop, van groei en toekomst.
Derde Symbool: drie korenaren. Verwijzend naar Jezus die sprak: “ik ben het brood des levens”. Het brood dat wij ook delen met het avondmaal. Meel, gemalen graankorrels, is de grondstof voor brood; korenaren, de dragers van de graankorrels, zijn daarom typisch avondmaalssymbolen.

Paars: de kleur van ingetogenheid, duisternis en van inkeer.
Derde symbool: een vis. De afbeelding van de vis werd al toegepast in de vroegchristelijke tijd, getekend in de catacomben van Rome. Het Griekse woord voor vis is "ichthus" en de beginletters van de zin (in het Grieks) "Jezus Christus is Gods zoon, de Heiland" vormen samen dit woord. Het was voor christenen tegelijkertijd een geloofsbelijdenis en een herkenningsteken.

Wit (Kerst): de kleur van de glans, vreugde, reinheid en overwinning op het nieuwe leven.
Als derde symbool op dit kleed is dus een ster afgebeeld. Het is een verwijzing naar Matteüs 2:2: "Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen".

Wit (Pasen): de letters de A en de O, de alfa en de omega.
Als derde symbool op dit kleed zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet afgebeeld. De letters zijn genoemd in de Openbaring van Johannes: "Ik maak alles nieuw. Ik ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en het einde".

Rood: de kleur van de Geest en vuur. Duif met drie vlammen.
Het kleed draagt 3 vlammen, die verwijzen naar Handelingen 2: 3: "Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten". De duif: dit wijst op de uitstorting van de Heilige Geest en ook op de doop van Jezus waar de Heilige Geest als een duif op Hem neerdaalde. Ook is de duif het symbool voor de vrede die neerdaalt in de harten van de mensen.

De komende maanden - februari/maart 2011 - zal er gewerkt worden aan het maken van deze antependia en we zijn allen denk ik heel benieuwd naar het eindresultaat!
Namens de ‘werkgroep antependia’,
Christien Ferrari.

Klik op onderstaande link voor de afbeeldingen.
   
 
bijlages

Antependia