Vergadering 23 november 2016

In de kerkenraadsvergadering van 23 november is in ’t bijzonder Ab Denkers welkom geheten als nieuwe ambtsdrager. We wensen hem een heel goede tijd in het college van kerkrentmeesters en in de kerkenraad.
En er komt nog meer versterking! De jeugdraad heeft José van Diepen bereid gevonden om jeugdouderling te worden. Heel fijn! De kerkenraad stemt hier van harte mee in en de bevestiging zal in nader overleg plaatsvinden. José, alvast een goede inwerktijd gewenst!
Samen met de andere vergaderstukken ontvangen de kerkenraadsleden van te voren ook de samenvattingen van de collegevergaderingen en kunnen we daarop reageren. Zo blijven we op de hoogte van elkaars activiteiten. 
Vanuit de diaconie vernemen we, dat het Diaconaal Platform Bronckhorst (waarin alle kerken binnen Bronckhorst zijn vertegenwoordigd) weer zorgt voor het versturen van een extraatje, in de vorm van kerstbonnen, naar 385 adressen binnen de gemeente Bronckhorst.
Ook is de diaconie druk bezig met de organisatie rond de kerstattenties in onze eigen gemeente. Vindt u het leuk om te helpen? De kerstattenties worden ingepakt op vrijdag 16 december om 19.00 uur in Ons Huis en rondgebracht op zaterdag 17 december vanaf 10.00 uur. Welkom!
Een sympathiek initiatief van een gemeentelid om samen supermarktzegeltjes te sparen voor boodschappenpakketten voor de Voedselbank wordt door de diaconie ondersteund.
Van de extra giften aan goede doelen dit keer ook een gift aan Presents From Prisoners. Dit is een initiatief van gevangenen uit PI Vught om te zorgen voor cadeautjes voor kinderen, die tijdens de kerstdagen in het ziekenhuis moeten blijven. Mooi gebaar.
De kerkrentmeesters melden, dat we ons moeten bezinnen op de veranderingen in het betalingsverkeer. In 2018 zullen de acceptgiro’s verdwijnen en dat zal ook voor ons, als kerk, consequenties hebben. Begin volgend jaar zal een deskundige uitgenodigd worden in de kerkenraadsvergadering om uitleg te geven over de digitalisering en automatisering van het betalingsverkeer.
Diaconie en kerkrentmeesters hebben hun begroting 2017 voorgelegd aan de kerkenraad en beiden zijn goedgekeurd. Publicatie volgt in Klokgeluiden en op de website.
Voor het organiseren van een Top 2000 hebben zich niet genoeg mensen aangemeld om dit nu nog te realiseren. We gaan voor een nieuwe poging in 2017. Wilt u toch graag een Top 2000 dienst bezoeken, dan kan dat in Halle en Zutphen.
In de Classis Achterhoek-West is het initiatief opgepakt om meer samenwerking tussen de gemeenten te stimuleren en hiervoor is een speciale werkgroep opgericht. Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt van de al bestaande vormen van samenwerking en de aanwezige plannen hiervoor. Als kerken zullen we elkaar steeds meer nodig hebben in de toekomst.

Goede adventstijd en kerstdagen gewenst!
Rinie Disbergen.