Kerk op weg naar 2025

Behoefte aan verandering.
Misschien hebt u erover gelezen en gehoord in de media in februari/maart 2015. De uitslag van de PKN enquête onder kerkleden en ambtsdragers. Misschien hebt u zelf ook meegedaan. In onze gemeente zijn we ook in gesprek over de “toekomst”, onze keuzes en koers. Daarom geef ik u graag op deze plaats een samenvatting door van de uitslag, die een collega-vriendin van mij schreef en die ik voor ons kerkblad en website mocht overnemen. 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een digitale enquête gehouden tussen 17 februari en 31 maart 2015. De eerste uitkomsten zijn in april besproken op de synode, in november gaan ze er besluiten overnemen. Iets van de uitslagen geef ik hieronder weer, u kunt ook kijken op PKN.nl als u er meer van wilt weten. 
Uitkomsten.
Meer dan 18.000 mensen vulden de vragen in, waarvan 23% uit Zuid Holland, 6% predikanten, 25% ambtsdragers, 36% vrijwilligers en ook 33% mensen zonder functie. Opvallend is dat er juist vanuit de predikanten veel behoefte is aan ruimte voor veranderingen. Maar liefst 52% heeft behoefte aan veranderingen in de kerkelijke gemeente, en 40% liever niet, vooral omdat er de laatste jaren al zoveel veranderingen zijn geweest. Praten mensen ook met elkaar over geloof? Jazeker, 77% doet dit binnen de kerk, en wel 76% daarbuiten! 
Kerntaken kerkzijn.
Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn. Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar de meeste behoefte aan veranderingen bestaat. Maar dit is ook het onderwerp waarvan de meeste invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun kerkgemeenschap. Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken. Pastoraat en praktische hulp scoren even hoog. 
Veel invullers vinden het belangrijk dat er een landelijke stem is als het gaat om normen en waarden en dat de kerk zichtbaar is in de media, zeker als het gaat om vluchtelingen en armoede. Al wordt de wijze waarop niet altijd als positief beoordeeld. Het meedoen aan de Passion vond 62% goed. 
Lichtere organisatiestructuur.
Wat als lastig wordt ervaren is dat er over het algemeen veel vergaderd wordt in de kerk, en dat er vaak sprake is van stapeling van functies. Van de vrijwilligers is 45% meer dan 13 uur per maand bezig met kerkenwerk. Misschien kunnen de nu 75 classes worden samengevoegd tot 10, zeg maar 1 per provincie, 40% acht dit wel wenselijk, om zo de organisatiestructuur een stuk lichter te maken. Er is behoefte om na te denken over het aanbieden van alternatieve vormen van betrokkenheid, zodat het makkelijker wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden aan de Protestantse Kerk. Vooral predikanten (84%) zijn hier grote voorstanders van.
Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als het eropaan komt qua financiën 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats van het kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt wordt, is het denkbaar dat de Protestantse Kerk over een paar jaar ook in huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is. 
Peiling.
Centraal staat bij dit alles de inhoud: met elkaar kerkzijn als geloofsgemeenschap in Jezus’ naam. Wat is de kern van de Protestantse Kerk? Hoe kunnen we terug naar de basis? Er is een breed gedeeld besef dat de huidige structuur niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen. ‘Kerk 2025’ gaat erom energie vrij te maken voor de kerntaken van kerkzijn. We zijn benieuwd naar het vervolg en de uitkomsten! 
CB/AB