Liturgische Werkgroep

Liturgie is een vorm om een ontmoeting tussen God en gemeente mogelijk te maken en de gemeenschap met elkaar te ervaren. Het bij elkaar komen en vieren geeft een extra dimensie aan het individuele geloof en maakt het mogelijk om uit te stijgen boven de dagelijkse dingen, het dagelijks leven. De vorm waarin dit gestalte krijgt is belangrijk, kan de inhoud meer kracht en uitstraling geven.
 
De liturgische werkgroep beoogt het uitvoeren van activiteiten om de "orde van dienst"  en andere aspecten die te maken hebben met ”kerk-zijn” te ondersteunen. 
De werkgroep houdt zich vooral bezig met een bezinning op de huidige orde van dienst, het continueren wat als positief ervaren wordt en het voorbereiden en realiseren van vernieuwingen.   
Vaste activiteiten zijn het voorbereiden van het Advents  en Kerstproject en het project van de Veertigdagentijd, de Stille Week en Pasen. Samen met de kindernevendienst wordt beoordeeld wel project het meest geëigend is voor onze Protestantse gemeente. 
De liturgische werkgroep is ook betrokken bij de uitvoering van vespers in de Advents- en Kersttijd en de Veertigdagentijd. 
Ten behoeve van de herinrichting van de kerk heeft de werkgroep een document ontwikkeld met aanbevelingen die van belang zijn bij deze herinrichting.
Enige jaren gelden heeft de werkgroep een aanvullende bundel met liturgieën en liederen ( het Gele Boekje)  samengesteld.  Deze bundel wordt geactualiseerd in 2007.
Vanuit de werkgroep zijn enige boekjes gepubliceerd die verband houden met liturgische aspecten:
een boekje dat een wegwijzer wil zijn bij het overlijden van een familielid  (”Als de dood in ons midden komt”.), twee boekjes die verband houden met de doop en een boekje die een toekomstig huwelijkspaar kan gebruiken bij het nadenken over en voorbereiden van een kerkelijk huwelijk (”Wij gaan trouwen.”) 
Bovenstaande boekjes worden indien nodig vernieuwd. In 2007 het boekje “Als de dood in ons midden komt” worden herzien.
De liturgische werkgroep zal ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan de inhoud van de nieuwe website van onze Protestantse  Gemeente. Deze website kan ook heel functioneel zijn bij het doordenken van liturgische en inhoudelijke thema’s.    
Naast de predikanten hebben in deze werkgroep zitting de cantor/organist, een vertegenwoordiger van de scholen en de kindernevendienst en enkele gemeenteleden. Deze vertegenwoordiging beoogt een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het samen bezig zijn met de orde van dienst. 
 
Beleidsvoornemen.
De liturgie is iets dat enerzijds vaste vormen heeft en tradi¬tie volgt en anderzijds in beweging is en meegroeit met de gemeente. Het is belangrijk om veranderingen in de liturgie voortdurend in de gemeente te bespreken en uit te leggen. Dit kan middels het kerkblad of de website of via informatie-avonden. Zo wordt het vieren een zaak van  de hele gemeente en dient door de gemeente gedragen te worden.