Vergadering 26 september 2018

Op 26 september hebben we weer de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie gehad.
Onze (tijdelijke) voorzitter Helma Luesink staat aan het begin van de vergadering stil bij onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid. In de afgelopen zomer kwam er weer veel op ons pad, mensen werden geraakt door berichten ver weg, maar ook ingrijpende gebeurtenissen dichtbij hebben ons flink bezig gehouden. Kwetsbaarheid in alle facetten is onlosmakelijk verbonden met ons menselijk bestaan. Laten we, in relatie met elkaar, medemenselijkheid laten zien daar waar het nodig is.
In het kader van de privacywetgeving is een werkgroepje bezig om een privacyverklaring te formuleren. Natuurlijk wordt er al zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens en scherpen we dit regelmatig aan. Zo noemen we in de kerkdienst de namen van gemeenteleden voor de bloemengroet zonder adres erbij te vermelden. De adresgegevens worden alleen getoond op de beeldschermen, omdat de diensten openbaar uitgezonden worden.
De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen van de stichting Hengelo Mien Darp om in het oude gemeentehuis samen te brainstormen over de herontwikkeling van het centrum van Hengelo. Tijdens inloopmomenten hebben inwoners de gelegenheid gekregen om wensen en ideeën kenbaar te maken. Deze wensen zijn uitgewerkt en als houtskoolschets gepresenteerd. De toekomstideeën komen dus van de inwoners zelf en worden niet opgelegd van bovenaf. Omdat het centrum onze kerk als middelpunt omvat, is er speciaal overleg met het bestuur van Hengelo Mien Darp met een afvaardiging van de kerkenraad, samen met enkele mensen van de Vrienden van de Remigiuskerk. In een open sfeer blijven we positief en actief meepraten, waarbij we de waarden van onze kerk meenemen, knelpunten benoemen e.d. De bedoeling is dat het nieuwe centrumplan rond 2030 gerealiseerd zal zijn.
Het (gast)voorgangersrooster voor 2019 is ingevuld met dank aan Josje Wenneke. Het is vaak een heel gepuzzel om het allemaal rond te krijgen.
De jeugdraad heeft een goed, compact jeugdwerkbeleidsplan voor de komende jaren in elkaar gezet.
Het geeft de essentie van het jeugdwerk aan, van waaruit activiteiten worden georganiseerd. Het draait namelijk om het waarom van het jeugdwerk: “Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en Zijn liefde voelt”. De kernwaarden van het jeugdwerk zijn: luisteren; er zijn/betrokken; participatie; geloofsoverdracht.
Daarnaast is het belangrijk, dat ieder college, iedere groep en elke activiteit voor zichzelf nagaat hoe zij hun activiteiten niet alleen richten op volwassenen, maar zoveel mogelijk afstemmen op kinderen, jeugd en jongeren. Hen daarbij zoveel mogelijk betrekken. Het is belangrijk, dat jongeren niet “apart” zijn, maar dat de kerk gericht is op jong en oud door elkaar.
De kerkenraad heeft de begrotingen voor 2019 van diaconie en kerkrentmeesters goedgekeurd. Dank aan Jaap van Mourik.
Het komend seizoen heeft ons weer veel te bieden op kerkelijk terrein. We mogen ons realiseren, denk ik, dat we als kerkelijke gemeente dankbaar mogen zijn voor al het goede. Elke zondag kunnen we samen het geloof vieren, op andere dagen van de week zijn er genoeg gelegenheden om elkaar te ontmoeten bij verschillende samenkomsten en activiteiten. En we mogen op de momenten, waarop dat nodig is, medemenselijkheid en betrokkenheid tonen én ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Rinie Disbergen.