Zondag 25 juni 2017 De Haverkamp

Openluchtdienst. Thema: Wie regeert?
Psalm 72: 1-3, 9-14, 18-19; Romeinen 8: 14-17, 12: 9-21.

Liederen: 216; koorzang “kijk naar de kinderen”; 218’871; koorzang: Opwekking 488; Lied: “Wij dromen van een wereld…”koorzang: God and God alone en “Hij is het licht”; 675; koorzang: “Come into his presence”. 

Wie regeert? Of: hoe wordt er geregeerd? Het maakt nogal wat uit, in welk land je wieg heeft gestaan…. Wat een geluk heb je, als je toevallig in Nederland of West Europa bent geboren! Toch leven we op één aarde, en de wereld is klein, in wat we weten en horen en afstanden tellen steeds minder dankzij de media en het internet. En zo komen dus de Turkse en Amerikaanse president als het ware in onze huiskamers, horen we in één week over Saoedische kroonprinsen en de troonrede van de Engelse koningin. Veel mensen zijn geboeid door koningen en vorstenhuizen; de magie, de pracht en praal; ze spreken tot de verbeelding. En het is leuk als je trots kunt zijn op “onze” koning of koningin; dat bindt ook samen. Een tv programma als “Blauw Bloed” heeft goede kijkcijfers!
Maar de echte, politieke macht ligt tegenwoordig toch vooral bij presidenten, emirs, sultans…… Of hoe ze ook genoemd worden. Er zijn goede en slechte regeerders. Dat is van alle eeuwen.
In de Bijbel worden koningen en alle anderen die macht en invloed hebben, onder kritiek gesteld. Kan hun regering de toets der kritiek van Gods Tora doorstaan? Gods Wet was er voor machtigen en gewone mensen. De profeten leggen de vinger op de zere plekken in de samenleving. Ze waarschuwen koningen die corrupt zijn. Ze klagen koningen aan, die afgoden dienen en hun volk daarin meenemen. De profeten houden machthebbers een spiegel voor: ben je rechtvaardig, hoe staat het met de rechten van de armen, de weduwen, de wezen? De koning moest verantwoording afleggen aan de hoogste koning, aan God. De hemelse Koning is rechtvaardig, is een bevrijder van onderdrukten. In zijn ogen is ieder mensenleven kostbaar; de mensen zonder macht zal Hij bevrijden. Psalm 72 bezingt dit. Maar hoe machtig is die hemelse Koning? Waar blijft Hij, komt Hij ons bevrijden? Dat vroegen zich ook de Israëlieten af in de eeuwen voor onze jaartelling. Roerige tijden in de wereld, met grootmachten om het kleine landje heen en tenslotte Romeinse overheersing: overal soldaten in de straten. De keizer van ver weg was de absolute godheid. Hoe kun je dan nog je geloof in de God van Israël als koning openlijk belijden en beleven? Wie komt ons bevrijden? 
Onder dat gesternte werd Jezus geboren. Paulus en de evangelisten vertellen ons, dat Jezus van Nazareth door velen werd gezien als die hemelse Koning. Niet toevallig zingen we nog steeds die Psalm 72 altijd met Kerst, bij het geboortefeest van Jezus. Hij is de Messias – dat betekent; de door God gezalfde, gezegende koning.  De Messias zou komen om eenvoudigen en onderdrukten en armen te bevrijden. Er is een koning is geboren, dachten de wijzen uit het oosten die de ster achterna reisden en in Bethlehem uitkwamen. Jezus bleek een koning zonder “echte” macht in wereldse zin. Geen politieke macht. Geen troon, geen paleis. Maar Hij is machtig doordat Hij er nog steeds is, na twintig eeuwen. Ook vandaag zingen we voor Hem! Welke koning of keizer kan dat nazeggen? Jezus’ Geest van liefde is gegeven in de levens van ontelbaar velen sinds Zijn Opstanding, sinds Pinksteren. Hij is de koning van de omkering. Deze wereld omgekeerd. Hij bezielt mensen om het visioen voor ogen te houden en daarnaar toe te leven.
Geen bommen maar zwaarden die zijn omgesmeed tot ploegscharen. Geen kind dat meer omkomt bij een bombardement maar een kind dat speelt bij het nest van een slang. De woestijn zal bloeien, de treurenden zullen juichen. Jezus heeft er zelf zijn leven voor gegeven, om jou en mij vrij te maken van angst en schuld. Zodat we zullen leven van hoop. Jezus is tot het uiterste gegaan in zijn weg van nederigheid, van genezing, van delen.  En Hij bleef wijzen op zijn hemelse Vader; dat God, en God alleen, Koning is en alle eer krijgt. Samen met Hem kun je te lijden krijgen, zegt de apostel Paulus, als je de consequentie trekt uit het volgeling zijn. Jullie, wij, hebben dankzij Jezus de Geest van God ontvangen om in Gods vrijheid te leven. Met innerlijke, geestelijke vrijheid van mensen krijgt de  heilige Geest invloed op de aarde, in de wereld. Dat gaat vaak tegen de stroom in, van regeringen en machtige leiders. Want wij zullen de profetische stem moeten laten horen. Opkomen voor recht en gerechtigheid. De naam van God hooghouden, in woorden en daden. Ook en juist als het moeilijk wordt. Paulus geeft heel concreet allerlei aanwijzingen voor de levenshouding van christenen. Goed om van tijd tot tijd na te lezen en je praktijk van alle dag aan te toetsen. Wij kunnen de Geest van God ruimte geven, van invloed laten zijn. Door hoe we zelf in het leven staan, in handel en wandel. 
Maar, zul je misschien zeggen; die dictators, die presidenten en machtigen der aarde gaan gewoon door. Wat kan ik daaraan veranderen? Het lijkt inderdaad vaak een druppel op de gloeiende plaat, als al het leed van de wereld bij je binnenkomt. En dan hebben we het nog niet eens over de dreiging van terreur. Maar blijf in het goede volharden, zou Paulus zeggen. Begin met het onder ogen zien van de realiteit; de regering die er is, de verhoudingen zoals ze liggen. Paulus schrijft de mensen in Rome over de houding van christenen tegenover de overheid. Zijn woorden zijn vaak misverstaan en misbruikt; om te propageren, dat je christenen onderdanig moeten zijn. Maar hoe kan het dan, dat Paulus zelf door het regime van zijn tijd gevangen werd genomen en gemarteld? Hij heeft de Naam van God boven alle andere namen en machten hoog gehouden. Hij volgde Jezus Messias en leefde uit de Wet van God: het gaat om bevrijding, om recht voor de verdrukten, de armen, de kleinsten. Daar wordt God geëerd, waar daaraan gewerkt wordt! Paulus vat het samen als: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
Wie regeert? Tja, zovelen die op zoek zijn naar eigen roem. Maar God-zij-dank zijn er ook de wijze en goede koningen en presidenten; bakens van hoop in de wereld. Zij laten iets van God zien. En alle burgers en onderdanen kunnen dat. God regeert daar waar mensen door Zijn Geest leven. God regeert daar waar mensen vertrouwen op de macht van Zijn Woord en de kracht van het visioen van vrede.
Tegen de stroom van geld, geweld en machtsvertoon in gaan zulke mensen, zwemmen als “visjes. Mensen die de naam ICHTUS dragen: Jezus, Christus, zoon van God, Redder. Wij hebben de Geest van God ontvangen om vol te houden. We houden vol als we blijven bidden, samen – voor de wereld, voor wie regeren. We geven ruimte aan Gods Geest als we blijven zingen. En we houden koers met het visioen voor ogen: Gods vrede zal heel de aarde veroveren. Zijn Koninkrijk komt! Amen. 
ds. A. Blanken.